Narodowe Siły Rezerwowe

Na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. na temat powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej od 1 stycznia 2010 r. tworzone są Narodowe Siły Rezerwowe oraz ustalane są zasady ochotniczej służby wojskowej w rezerwie do zadań kryzysowych. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się osobiście lub kontaktując się z naszą jednostką telefonicznie: 25 7474 560.

Co to są Narodowe Siły Rezerwowe?

Narodowe Siły Rezerwowe składają się z żołnierzy rezerwy, którym przydzielono zadania kryzysowe. Jest to wyselekcjonowany zasób ochotniczy żołnierzy rezerwy z przydziałami kryzysowymi lub na konkretne stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, pozyskiwany w wyniku dobrowolnych kontraktów na służbę wojskową w rezerwie i dostępny do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i pozamilitarnych, zarówno w kraju i za granicą.

Kim są zasoby ludzkie na potrzeby NSR?

Zasoby kadrowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych stanowią osoby odbywające służbę wojskową, będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej, do końca roku kalendarzowego, w którym osiągną pięćdziesiąt lat, a w randze podoficera lub oficera – sześćdziesiąt lat życia.

Jaki jest cel NSR?

NSR nie będzie stanowić odrębnego, wyodrębnionego organizacyjnie komponentu Sił Zbrojnych RP, ale sposób uzupełniania stanowisk w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególnych jednostek wojskowych. Dowódcy jednostek wojskowych będą decydować o wyznaczeniu stanowisk na potrzeby NSR i ich powołaniu. Biorąc pod uwagę integralność organizacyjną i zadaniową Sił Zbrojnych, NSR będzie miała taki sam cel jak Sił Zbrojnych w czasie pokoju. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę specyfikę służby w ramach NSR (dyspozycja do jej okresowego wykonywania w razie potrzeby), żołnierze rezerwy na przydziałach kryzysowych wzmocniliby potencjał jednostek wojskowych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obronności państwa, potrzeby Sił Zbrojnych czy zarządzania kryzysowego w celu udziału w zwalczaniu katastrof. klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych oraz działań w zakresie ochrony mienia, poszukiwań i ratownictwa lub ochrony zdrowia i życia ludzi, oczyszczania terenów wojskowych materiałów wybuchowych i materiałów niebezpiecznych oraz ich neutralizacji, a także w realizacji zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto posłużą jako uzupełnienie oficjalnych stanowisk w strukturach za granicą.

Jakie warunki powinien spełnić kandydat, aby podjąć obowiązki wynikające z NSR?

Kandydat do pełnienia funkcji w ramach NSR powinien spełniać ogólne wymagania stawiane osobom powołanym do czynnej służby wojskowej (obywatelstwo polskie, odpowiedni wiek do życia oraz zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej). Powinna to być osoba posiadająca tytuł żołnierza rezerwy, a wcześniej pełniąca czynną służbę wojskową. Konieczne jest zawarcie umowy o wykonywanie obowiązków wynikających z NSR w celu przydzielenia żołnierzowi rezerwy przydziału kryzysowego. Natomiast umowa może zostać zawarta tylko z żołnierzem rezerwy, który dobrowolnie się do niej zgłosił i oprócz wyżej wymienionych spełnia łącznie następujące warunki:

posiada orzeczenie wojskowego laboratorium psychologicznego o braku przeciwwskazań do czynnej służby wojskowej;

nie był przeznaczony do służby zastępczej;

nie został ukarany za umyślne przestępstwo; ma co najmniej wykształcenie średnie I stopnia na stanowiskach szeregowych lub przynajmniej średnie wykształcenie na stanowiskach przeznaczonych dla podoficerów lub przynajmniej wykształcenie wyższe na stanowiskach przeznaczonych dla oficerów;

posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;

zdał egzamin z wychowania fizycznego organizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;

pełni służbę przygotowawczą i zdał egzamin na jej zakończenie, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie był w stanie ukończyć służby przygotowawczej