Pomimo tragedii jaka wydarzy³a sie podczas pokazów lotniczych w ramach Air Show 2007 w Radomiu uwa¿amy, ¿e warto jednak pokazaæ kilka migawek z tego wydarzenia. Pan Tomasz Szostak by³ tak uprzejmy i udostêpni³ nam zrobione przez siebie zdjêcia, które to przedstawiamy poni¿ej.

Dariusz Parulski

 
 

Foto – Tomasz Szostak (dziêki uprzejmo¶ci firmy Sigma)

 

Mimo wakacji nie pró¿nujemy. W przerwie miêdzy parad± w dn. 15.08 i przygotowaniami do Air Show 2007, 25 sierpnia kolejna grupa znakomitych go¶ci odwiedzi³a 23. Bazê Lotnicz±. Tym razem byli to uczestnicy rozpoczêtego 24 sierpnia V. ¦wiatowego Zjazdu Lotników Polskich, który w tym roku przypada w 15. rocznicê sprowadzenia do kraju Sztandaru Polskich Si³ Powietrznych na Zachodzie. Na lotnisku go¶ci powita³ Szef Lotnictwa gen. bryg. Ryszard Haæ w towarzystwie dowódców 23. Blot i 1. elt. Weterani i historycy lotnictwa mieli okazjê zapoznaæ siê z wyposa¿eniem polskich si³ powietrznych oraz spotkaæ siê z burmistrzem Miñska Mazowieckiego, panem mgr. in¿. Zbigniewem Grzesiakiem, z którym wymieniali pogl±dy na temat roli lotników w ¿yciu miasta. W¶ród go¶ci , którzy zjechali z najdalszych zak±tków naszego globu, nie zabrak³o lotników, którzy walczyli pod polskimi skrzyd³ami podczas II Wojny ¦wiatowej. Wizytê u¶wietni³y efektowne przeloty dwóch samolotów F-16, które specjalnie na t± okazjê przylecia³y z podpoznañskich Krzesin.

Rados³aw £astowiecki

foto: Rados³aw £astowiecki

Wiêcej zdjêæ do pobrania zlot1.rar zlot2.rar

 

W dniu 24 sierpnia nasz± bazê odwiedzili cz³onkowie stowarzyszenia Klub Genera³ów Wojska Polskiego. Znamienici go¶cie zapoznali siê z tradycjami naszej jednostki oraz aktualnie u¿ytkowanymi w Si³ach Powietrznych samolotami i sprzêtem naziemnym. Spotkali siê równie¿ z burmistrzem Miñska Mazowieckiego, panem mgr. in¿. Zbigniewem Grzesiakiem, który przygotowa³ okoliczno¶ciow± prelekcjê na temat historii i znaczenia 23. Bazy Lotniczej i 1. Eskadry Lotnictwa Taktycznego dla miñskiej spo³eczno¶ci. Specjalnie na t± okazjê z 8. elt w Miros³awcu przylecia³o SU-22M4, a my zaprezentowali¶my Mig-a 29 z uzbrojeniem. Niew±tpliw± atrakcj± wizyty by³y efektowne przeloty powracaj±cej pary dy¿urnej samolotów Mig-29.

Rados³aw £astowiecki

foto: Rados³aw £astowiecki

 

W dniu 17 sierpnia 2007 r. obchodzili¶my 87 rocznicê Bitwy Warszawskiej. Tê donios³± rocznicê prze¿yli¶my w godny sposób, nie zapominaj±c o bezimiennym ¯o³nierzu Polskim broni±cym granic i walcz±cemu o wolno¶æ, ca³o¶æ i niepodleg³o¶æ Rzeczypospolitej. Uroczysto¶ci rozpoczê³y siê zbiórk± pocztów sztandarowych, kompanii honorowej, które uda³y siê do ko¶cio³a p.w. NMP w Miñsku Mazowieckim, gdzie zosta³a odprawiona Uroczysta Msza ¦wiêta za Ojczyznê. Po zakoñczeniu mszy pododdzia³y przemaszerowa³y pod Pomnik Niepodleg³o¶ci. W tym miejscu odby³y siê okoliczno¶ciowe przemówienia. Nastêpnie odczytany zosta³ apel poleg³ych, salwa honorowa, a na zakoñczenie uroczysto¶ci delegacje w³adz samorz±dowych, jednostek garnizonu oraz szkó³ i stowarzyszeñ z³o¿y³y wieñce i wi±zanki kwiatów. Mi³ym akcentem uroczysto¶ci by³o uhonorowanie kwiatami przez burmistrza p. Zbigniewa Grzesiaka dowódców jednostek wojskowych stacjonuj±cych na ziemi Miñskiej z okazji ¦wiêta Wojska Polskiego. Po odprowadzeniu sztandarów kadra i uczestnicy uroczysto¶ci zostali zaproszeni do Miejskiego Domu Kultury, na koncert Miejskiej Orkiestry Dêtej gdzie zaprezentowano im utwory upamiêtniaj±ce polskie zrywy narodowe.

Grzegorz Rokicki

foto: Grzegorz Rokicki

 

W ci±gu ostatnich kilku dni na naszym lotnisku zaobserwowaæ mo¿na by³o bardziej intensywne loty samolotów i ¶mig³owców wojskowych. Oprócz dobrze znanych MiG-ów 29 na niebie pojawi³y siê równie¿ Su-22, TS-11 Iskra, samolot wielozadaniowy F-16, a tak¿e ¶mig³owce lotnictwa wojsk l±dowych i marynarki wojennej: W-3, Mi-17, Mi-24, Mi-14, SH-2G KAMAN. Wspomniane loty by³y treningiem przed uroczyst± parad±, jaka odby³a siê 15.08.2007r. w ¶wiêto Wojska Polskiego w Warszawie.

Grzegorz Rokicki

foto: Rados³aw £astowiecki, Grzegorz Rokicki

 

W dniu 13 czerwca 23 Bazê Lotnicz± odwiedzi³ ks. biskup polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz P³oski. Wizyta zwi±zana by³a z otwarciem nowej Izby Modlitwy na terenie naszej jednostki. Po przywitaniu siê ze sztandarem, kadr± dowódcz± oraz stanem osobowym Jego Ekscelencja, poprzedzany przez proboszcza cywilno – wojskowej parafii pw. ¦w. Micha³a Archanio³a w Miñsku Mazowieckim – ks. p³k Andrzeja Molendowskiego, uda³ siê do budynku koszarowego, w którym usytuowana jest Izba. Po pob³ogos³awieniu ks. biskup dokona³ po¶wiêcenia, po czym w ciep³ych s³owach ¿yczy³ wszystkim, aby to nowo otwarte miejsce kultu pomog³o nam w wype³nianiu ¿o³nierskich powinno¶ci. Przychylaj±c siê do pro¶by ¿o³nierzy naszej jednostki Jego Ekscelencja pob³ogos³awi³ i po¶wiêci³ równie¿ bibliotekê klubu ¿o³nierskiego, która znajduje siê tu¿ obok Izby Modlitwy.

Tomasz Gackowski

 

Jak powszechnie wiadomo, w dniu 1 czerwca obchodzimy Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka. Jako, ¿e nasza jednostka bardzo czêsto go¶ci ró¿nego rodzaju grupy m³odzie¿y zainteresowanej funkcjonowaniem Si³ Powietrznych, w tym dniu z przyjemno¶ci± po raz kolejny przys³owiowo “otworzyli¶my” mury koszar. Jako pierwsi, ju¿ o godz. 9.00 przed biurem przepustek “zameldowali siê” najm³odsi mi³o¶nicy lotnictwa – dzieci z miñskich przedszkoli. Po nich przybywa³y grupy starszych dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ naszego powiatu. Program zwiedzania by³ bardzo bogaty i obejmowa³ m.in. salê tradycji, pawilon przygotowania do lotów wraz z symulatorem lotu KTS-21, obiekt wojskowej stra¿y po¿arnej, wystawê uzbrojenia klasycznego, hangar eskadry technicznej, domek pilota oraz ekspozycjê wyposa¿enia wysoko¶ciowo – ratowniczego. Dzieci z rozbrajaj±c± szczero¶ci± przyzna³y, ¿e nareszcie mog± z bliska obejrzeæ samoloty, które na co dzieñ króluj± na miñskim niebie.

 

Kontynuuj±c “oswajanie wojskowych drapie¿ników” w dniu 3 czerwca kolumna naszych pojazdów uda³a siê do miejscowo¶ci Po¶wiêtne, gdzie mieli¶my okazjê wspó³organizowaæ festyn rodzinny z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka. Jak na ka¿dej tego typu imprezie, du¿± popularno¶ci± cieszy³a siê wystawa sprzêtu wysoko¶ciowo – ratowniczego, a najm³odsi uczestnicy festynu najchêtniej korzystali z mo¿liwo¶ci przywdziania ubiorów lotniczych i “usadowienia siê” w fotelu katapultowym. Instruktor przedstawiaj±cy zwiedzaj±cym Startowe Stanowisko Dowodzenia SSD-2M kilkadziesi±t razy wciela³ siê w rolê kontrolera startu i l±dowañ, zapoznaj±c m³odzie¿ z tajnikami realnego kierowania lotami. W trakcie trwaj±cych ca³y dzieñ wystêpów artystycznych go¶cinnie za¶piewa³y laureatki przegl±du amatorskiej twórczo¶ci artystycznej Si³ Powietrznych reprezentuj±ce nasz klub ¿o³nierski. Zwieñczeniem imprezy by³ pokaz umiejêtno¶ci oraz walorów technicznych wojskowej stra¿y po¿arnej, która zaprezentowa³a pe³ny wachlarz mo¿liwo¶ci swojego lotniskowego pojazdu ratowniczo – ga¶niczego.

Tomasz Gackowski

 

Nie od dzi¶ wiadomo o tym, ¿e najcenniejszym i najbardziej szczerym wyrazem wdziêczno¶ci jest u¶miech dziecka. Taki w³a¶nie u¶miech uda³o nam siê wywo³aæ w dniu 27 maja br. na twarzach wychowanków Specjalnego O¶rodka Wychowawczego w Ignacowie. W tym dniu, wraz z prowadz±cymi O¶rodek siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia ¦w. Wincentego A Paulo, mieli¶my przyjemno¶æ byæ wspó³organizatorami festynu z okazji Dnia Dziecka. Wyj±tkowo sprzyjaj±ca aura oraz gor±ca atmosfera na trybunach mia³y wp³yw na to, ¿e przedstawiciele dru¿yn startuj±cych w poszczególnych konkurencjach sportowych starali siê osi±gn±æ jak najlepsze wyniki. Jednak prawdziwa burza w¶ród publiczno¶ci rozpêta³a siê, gdy na starcie wieloboju stanê³y trzy wyj±tkowe dru¿yny. By³y to reprezentacje sióstr zakonnych, rodziców i ¿o³nierzy – przez skromno¶æ nie podamy wyniku tej konkurencji. Na tego typu imprezie nie mog³o zabrakn±æ wystawy sprzêtu wysoko¶ciowo – ratowniczego, z którego, co chyba zrozumia³e, najwiêkszym “wziêciem” cieszy³ siê fotel katapultowy. Niema³o emocji odwa¿nym rodzicom przysporzy³a mo¿liwo¶æ realnego otwarcia spadochronu pod czujnym okiem instruktora spadochronowego st. chor. sztab. Tadeusza Puci³owskiego – podwy¿szony poziom adrenaliny, który towarzyszy³ ¶mia³kom, udziela³ siê równie¿ ¿ywio³owo reaguj±cym widzom. Zwieñczeniem imprezy by³a tradycyjna, ¿o³nierska grochówka serwowana przez kucharzy w mundurach.

Tomasz Gackowski

 

W miniony weekend, jak co roku nasza jednostka by³a gospodarzem festynu lotniczego organizowanego na terenie lotniska w Janowie. Tegoroczny festyn by³ jedn± z imprez organizowanych

pod wspóln± nazw± "Weekend Lotników". Oprócz samej imprezy na lotnisku bardzo du¿e zainteresowanie wzbudzi³ mecz pi³ki no¿nej Aktorzy Scen Polskich – ¯o³nierze 23 Blot i OS¯W. Wynik meczu zosta³ rozstrzygniêty poprzez rzuty karne. Wykonawcami "karnych" byli: pose³ na Sejm RP Czes³aw MROCZEK, Dowódca 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego gen. byg. W³odzimierz USAREK, Dowódca 23 BLot pp³k Dariusz ZAB£OCKI, Dowódca 1 elt pp³k pil. Robert CIERNIAK i ksi±dz kapelan S³awomir WENTCZUK. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 4:3 dla dru¿yny ¿o³nierzy. A poni¿ej migawki z pokazów dynamicznych i meczu pi³ki no¿nej.

Dariusz Parulski
foto: Tomasz Hanulak

   
     
 

2 maja 2007 roku w Wêgorzewie odby³y siê III MISTRZOSTWA
WOJSKA POLSKIEGO W PӣMARATONIE “VII pó³maraton Wêgorza”. Nasz± jednostkê reprezentowa³ chor. Dariusz Wybranowski. W imprezie wziê³o udzia³ 387 zawodników zarówno z kraju jak i z zagranicy reprezentuj±cych kluby sportowe, jednostki wojskowe, policjê. Poni¿ej kilka fotografii z przebiegu imprezy.

Dariusz Parulski

 
 

W dniu 9 maja 2007 roku nasz dowódca uroczy¶cie zda³ swoje obowi±zki. W swym wyst±pieniu podkre¶li³, i¿ w dorobku ka¿dego dowódcy zawiera siê ogrom po¶wiêceñ i rzetelnej s³u¿by wszystkich podw³adnych. To z Ich zaanga¿owania i do¶wiadczenia korzysta³. Jednocze¶nie podziêkowa³ wszystkim za osi±gane wyniki, za pracê i serce wk³adane w wykonywanie zadañ staj±cych przed nasz± jednostk±. Stwierdzi³, ¿e: “Zatrzymuj±c Was na zawsze w swej pamiêci, ¿yczê wszystkim, aby nadchodz±cy czas okaza³ siê pomy¶lny w ¿yciu zawodowym i rodzinnym, by mog³y spe³niaæ siê Wasze nadzieje i oczekiwania”. Po zakoñczeniu zbiórki stanu osobowego jednostki w Sali Tradycji, w obecno¶ci Zastêpcy Szefa Sztabu Si³ Powietrznych, – gen. bryg. pil. Ryszarda HACIA – odby³o siê uroczyste podpisanie aktu przekazania obowi±zków dowódcy 23 Bazy lotniczej.

Tomasz Gackowski

 

W zesz³ym tygodniu nasza jednostka zabezpiecza³a 1 elt i 41 elt podczas wykonywania lotów na poligon. Z okazji skorzysta³ Pan Adam Go³±bek wykonuj±c seriê zdjêæ. Kilkana¶cie z nich prezentujemy poni¿ej.

 

Dziêki inicjatywie Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, który zwróci³ siê do MON z ofert± wspó³pracy w zakresie edukacji historycznej ¿o³nierzy, w dniu 10 kwietnia ¿o³nierze z naszej jednostki wziêli udzia³ w zajêciach prowadzonych przez profesjonalnie przygotowanych instruktorów MPW. Pierwszy temat Biæ siê czy nie biæ – przyczyny i skutki Powstania Warszawskiego realizowany by³ jako lekcja problemowa, podczas której ¿o³nierze dok³adnie poznali okoliczno¶ci wybuchu, przebieg i rezultaty Powstania. Druga lekcja nt. Barwa i broñ – uzbrojenie i umundurowanie Powstañców przybli¿y³a nam rodzaje powstañczej broni i wyposa¿enia oraz ¼ród³a ich pozyskiwania, a nawet sposoby samodzielnego wytwarzania. Jako, ¿e we wtorki muzeum nie jest udostêpnione do zwiedzania, dziêki uprzejmo¶ci Szefa Sekcji Dydaktycznej MPW, po zakoñczeniu zajêæ lekcyjnych specjalnie dla nas uruchomiono ca³± multimedialn± ekspozycjê, a nasi ¿o³nierze poczuli siê jak bardzo wa¿ne osoby, gdy¿ byli jedyn± grup±, która w tym dniu mog³a poruszaæ siê po tym nowoczesnym obiekcie.

Tomasz Gackowski

 

W takim okresie, jakim s± ¦wiêta Zmartwychwstania Pañskiego, my¶li ¿o³nierzy, którzy w tym czasie pe³ni± s³u¿bê, czêsto ulatuj± ku bliskim skupionym przy wielkanocnych sto³ach w odleg³ych domach. Aby rozwiaæ smutek, nierzadko towarzysz±cy ¿o³nierzom w tym szczególnym dniu, ze s³owami otuchy przybyli do nas miñscy kap³ani z proboszczem naszej wojskowej parafii – ks. p³k Andrzejem Molendowskim – na czele. Po zakoñczeniu wspólnej modlitwy g³os zabra³ dowódca bazy, który z³o¿y³ wszystkim obecnym ¿yczenia zdrowych i pogodnych ¶wi±t, a przede wszystkim spokoju na nadchodz±cy czas.

Obecni w tym dniu dowódcy i szefowie pododdzia³ów po staropolsku podzielili siê z podleg³ymi ¿o³nierzami jajeczkiem, ¿ycz±c sobie wzajemnie zdrowia i wszelkiej pomy¶lno¶ci. Nie zabrak³o równie¿ tradycyjnych wielkanocnych potraw. Mieli¶my okazjê spróbowaæ ¿uru z bia³± kie³bas±, faszerowanych jajek, ró¿nych gatunków wêdlin, czy wreszcie wspania³ych ciast pieczonych przez panie pracuj±ce w sto³ówce ¿o³nierskiej. By³a to kolejna okazja do swoistej refleksji nad faktem, i¿ ¿o³nierz pe³ni±cy s³u¿bê z dala od swych bliskich, równie¿ w gronie prze³o¿onych i kolegów mo¿e odnale¼æ namiastkê atmosfery domowego ciep³a i spokoju.

Tomasz Gackowski

 

Zaledwie kilkadziesi±t kilometrów od Warszawy, tu¿ nad brzegiem przepiêknej rzeki Liwiec, stoi niewielki zamek. ¦redniowieczna warownia mia³a chroniæ przez najazdami Litwinów i Jaæwingów, a jej mury wznoszono na sztucznej wyspie usypanej w miejscu dawnej przeprawy przez rzekê. W XVIII wieku zamek powoli popada³ w ruinê, natomiast obok zamkowej wie¿y urzêduj±cy w Liwie starostowie wybudowali barokowy dwór. Dzi¶ na zamku mie¶ci siê Muzeum – Zbrojownia Ksi±¿±t Mazowieckich, w którym oprócz zwiedzania ekspozycji, mo¿na wzi±æ udzia³ w profesjonalnie prowadzonych lekcjach muzealnych.

W dniu 7 kwietnia grupa ¿o³nierzy z naszej jednostki uczestniczy³a w zajêciach nt. Broñ i wyposa¿enie Wojska Polskiego na przestrzeni wieków. Dodatkow±, aczkolwiek niezaplanowan± atrakcj± by³a obserwacja dzia³ania za³óg wozów bojowych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z Wêgrowa, gdy¿ podczas naszej wizyty w muzeum awarii uleg³a instalacja grzewcza. Na szczê¶cie, z wyj±tkiem powa¿nego zadymienia terenu, oby³o siê bez strat.

Tomasz Gackowski

 

W dniu 31 marca ¿o³nierze zasadniczej s³u¿by wojskowej z naszej jednostki wybrali siê do stolicy, aby na w³asne oczy zobaczyæ s³ynn± warszawsk± starówkê. Najwa¿niejszym punktem wycieczki by³o zwiedzanie Zamku Królewskiego – Pomnika Historii i Kultury Narodowej. Pomimo tego, ¿e w ofercie muzeum s± do wyboru dwie trasy zwiedzania – dziêki wyj±tkowej uprzejmo¶ci pracowników Zamku nasi ¿o³nierze mogli obejrzeæ wszystkie ekspozycje sta³e i czasowe, z których najwiêksze wra¿enie zrobi³a na nich znana z przekazów telewizyjnych Sala Wielka, w której odbywaj± siê m. in. uroczysto¶ci zwi±zane z nadawaniem odznaczeñ i wyró¿nieñ pañstwowych. Godnym podkre¶lenia jest fakt, i¿ ¿o³nierze pochodz±cy z ró¿nych regionów naszego kraju po raz pierwszy w ¿yciu mieli okazjê zwiedzenia zabytków stolicy, a dziêki ich rekomendacji ¿o³nierze, którzy nie mogli uczestniczyæ w tej wycieczce, wyszli z propozycj± powtórzenia tego typu podró¿y.

Tomasz Gackowski

 

W godzinach wieczornych 30 marca 2007 roku byli¶my wspó³organizatorami wydarzenia, które szerokim odd¼wiêkiem odbi³o siê w naszej lokalnej spo³eczno¶ci. Z inicjatywy ksiê¿y kapelanów o godz. 19.00 w ko¶ciele pw. NNMP w Miñsku Mazowieckim rozpoczê³a siê Droga Krzy¿owa, której zwieñczeniem by³o widowisko s³owno – muzyczne zrealizowane na terenie naszej wojskowej parafii pw. ¦w. Micha³a Archanio³a, przygotowane przez m³odzie¿ z Sarnak. Przedstawienie, które re¿yserowa³ ks. Jacek Wentczuk, po¶wiêcone by³o pamiêci Ojca ¦wiêtego Jana Paw³a II, a arty¶ci – amatorzy zaprezentowali naprawdê wysoki poziom ekspresji, który na d³ugo zapad³ w pamiêci mieszkañców grodu nad Srebrn±.

Tomasz Gackowski

 

Tradycyjnie w okresie wiosennym w wojsku odbywaj± siê przegl±dy amatorskiej twórczo¶ci artystycznej. W dniach 29 – 31 marca w Dêblinie spotkali siê arty¶ci – amatorzy z jednostek wojskowych Si³ Powietrznych. Nasz± jednostkê reprezentowali laureaci konkursu na szczeblu 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego w ¦widwinie. W tym roku Rada Artystyczna przegl±du przyzna³a tytu³ laureata fotografikowi – kapralowi Grzegorzowi Joñskiemu za cykl zdjêæ pn. “Kadry z kontyngentu”, co jest jednocze¶nie przepustk± do startu na kolejnym etapie przegl±du, tym razem na szczeblu Wojska Polskiego. Niestety arty¶ci – recytatorzy z naszego klubu ¿o³nierskiego nie znale¼li uznania u cz³onków Rady Artystycznej, a co za tym idzie nie zaistniej± na kolejnym etapie przegl±du WP.

Tomasz Gackowski

 

W dniach 26 – 28.02.2007r. w hali sportowej 22 Bazy Lotniczej w Malborku, przeprowadzone zosta³y Mistrzostwa 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego w pi³ce siatkowej kadry zawodowej. Organizatorem zawodów by³a  22 BLot w Malborku. Otwarcia turnieju dokona³ Dowódca malborskiej bazy p³k Eugeniusz GARDAS, Szef Szkolenia pp³k Andrzej WALCZAK i mjr Tomasz £UKASIEWICZ. Zawody prowadzili: Ryszard CZERWIÑSKI, Jerzy WIDEMAN, Adam SULICH – sêdziowie PZPS. 23 bazê reprezentowa³y po³±czone si³y naszej jednostki i 1 elt : Szef Szkolenia mjr Jacek B¡K, chor. Marek GO¬DZIKOWSKI, chor. Pawe³ STOLARCZYK, chor. Dariusz GRABOWSKI, chor. Jacek ZIELIÑSKI, sier¿. Tomasz CHRZANOWSKI, plut. Marcin SKUS. Z 1 elt por. Arkadiusz LEWECKI, chor. Wojciech LULKO, chor. Piotr LICHOTA. W wyniku sportowej rywalizacji nasza dru¿yna zajê³a III miejsce.

Dowódca 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego zdobywców trzech pierwszych miejsc wyró¿ni³ pucharem, medalem i dyplomem.

 
 

Dzieñ 24 lutego 2007 roku na d³ugo zapadnie w pamiêci grupy ¿o³nierzy z kompanii ochrony, którzy, przekraczaj±c podwoje Muzeum Powstania Warszawskiego, po raz pierwszy ujrzeli tak nowocze¶nie urz±dzon± ekspozycjê. Ogromne wra¿enie na zwiedzaj±cych zrobi³o umiejêtne po³±czenie gry ¶wiat³a i bardzo realistycznych d¼wiêków – odg³osów warszawskiej ulicy, powstañczych melodii a nawet warkotu silników wrogich samolotów i ¶wistu bomb spadaj±cych na Warszawê.

Du¿ym zainteresowaniem (co zrozumia³e u ¿o³nierzy z lotniczej jednostki) cieszy³ siê zawieszony w ogromnej hali aliancki Liberator, jednak najwiêksze emocje towarzyszy³y pokonywaniu repliki kana³ów, którymi powstañcy wycofywali siê z zajêtych przez przeciwnika dzielnic stolicy.

Z opinii wyra¿onych przez ¿o³nierzy po wyj¶ciu z muzeum wynika, ¿e ka¿dy z nich bêdzie chcia³ odwiedziæ to miejsce po raz kolejny i zachêciæ do tego rodzinê i znajomych.

Tomasz Gackowski

 

W dniu 17 lutego 2007 roku w Stoczku £ukowskim pod patronatem: rodziny Dwernickich, Ministra Sportu, Marsza³ka Województwa Lubelskiego oraz Tygodnika Siedleckiego ju¿ po raz siódmy odby³ siê doroczny Ogólnopolski Bieg Uliczny pod nazw± “Grzmi± pod Stoczkiem armaty”. Organizatorzy imprezy za cel postawili sobie upamiêtnienie uczestników pierwszej zwyciêskiej bitwy Powstania Listopadowego, która mia³a miejsce w dniu 14 lutego 1831 r. Wtedy to w okolicach Stoczka £ukowskiego Korpus dowodzony przez gen. Józefa Dwernickiego po 2 godzinnej walce rozgromi³ dywizjê strzelców konnych gen. Gejsmara. Jak w ka¿dej tego typu imprezie organizowanej w naszym regionie, tak i w tym biegu nie mog³o zabrakn±æ ekipy z naszej jednostki. 23. Bazê Lotnicz± reprezentowali W³adys³aw JUDKA, Dariusz WYBRANOWSKI oraz pisz±cy tê relacjê Piotr JAWORSKI. Oto krótka fotorelacja z tej imprezy:

 
 

Wizyty w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej sta³y siê w naszej jednostce sta³ym uzupe³nieniem edukacji obywatelskiej ¿o³nierzy zasadniczej s³u¿by wojskowej. W dniu 9 lutego 2007 roku po raz kolejny w ramach kszta³cenia obywatelskiego ¿o³nierze z kompanii ochrony oraz przedstawiciele pozosta³ych pododdzia³ów naszej jednostki mieli okazjê zwiedziæ Sejm i Senat RP. Wizytê rozpoczê³y zajêcia prowadzone przez pracowników Wszechnicy Sejmowej po¶wiêcone historii i tradycjom polskiego parlamentaryzmu. Po tym teoretycznym wstêpie mieli¶my okazjê zwiedziæ sale posiedzeñ obydwu Izb naszego parlamentu oraz Salê Kolumnow± znan± z przekazów telewizyjnych dotycz±cych sejmowych komisji ¶ledczych.

Szczególne zainteresowanie ¿o³nierzy wzbudzi³y obserwowane “na ¿ywo” przygotowania do konferencji prasowej przedstawicieli jednego z klubów parlamentarnych.

Tomasz Gackowski

 

27 stycznia dwóch przedstawicieli naszej jednostki wraz z pilotami 1 eskadry lotnictwa taktycznego i ksiêdzem kapelanem uczestniczy³o w ciekawym wydarzeniu. Z ich udzia³em realizowano nagranie teleturnieju Familiada. Czy powiod³o siê naszym zawodnikom ? Bêdziecie siê mogli przekonaæ 18 marca w 2 programie TVP. A poni¿ej kilka zdjêæ z realizacji programu.

Dariusz Parulski

 

W dniu 21 stycznia 2007 r. obchodzili¶my 144 rocznicê wybuchu Powstania Styczniowego. Tê donios³± rocznicê prze¿yli¶my w godny sposób, nie zapominaj±c o zrywach niepodleg³o¶ciowych, jakie mia³y miejsce wci±gu meandrów polskiej historii. Uroczysto¶ci rozpoczê³y siê zbiórk± pocztów sztandarowych i zaproszonych go¶ci, którzy udali siê do ko¶cio³a p.w. NMP, gdzie zosta³a odprawiona msza ¶w.

Po zakoñczeniu mszy pododdzia³y przemaszerowa³y na teren Gimnazjum Miejskiego nr 3 przy ul. Siennickiej, gdzie usytuowany jest pomnik po¶wiêcony uczestnikom powstania 1863 roku – pomordowanym przez zaborców mieszkañcom naszego miasta. W tym miejscu burmistrz p. Zbigniew Grzesiak w okoliczno¶ciowym przemówieniu przypomnia³ nam sylwetki i czyny bohaterów, którzy zginêli na miñskiej ziemi. Nastêpnie odczytany zosta³ apel poleg³ych, a na zakoñczenie uroczysto¶ci delegacje w³adz samorz±dowych, jednostek garnizonu oraz szkó³ i stowarzyszeñ z³o¿y³y wieñce i wi±zanki kwiatów pod pomnikiem Powstañców Styczniowych.

Po odprowadzeniu sztandarów kadra dydaktyczna, uczniowie gimnazjum oraz zaproszeni go¶cie udali siê do szkolnej auli, gdzie zaprezentowano im widowisko s³owno – muzyczne upamiêtniaj±ce polskie zrywy narodowe

Tomasz Gackowski