Historia kasyn
Historia kasyn

Zamiłowanie do hazardu towarzyszy ludzkości od tysięcy lat. Kto z nas nie lubi dreszczyku
emocji związanego z podejmowaniem ryzyka i możliwością wygranej? Cóż, wygląda na to że
pod tym względem nic nie zmieniło się od tysiącleci. Praktyka grania w gry w celu
pomnażania majątku była znana już wśród starożytnych Chińczyków i Rzymian! Początkowo
hazard uprawiano na spotkaniach towarzyskich i w domach publicznych. Najbardziej
popularne były gry w kości, proste gry karciane czy też zwykłe zakłady.

Przydatne linki:
Historia kasyn

Pierwsze kasyno w historii

Dopiero w XVII w. w Wenecji powstało pierwsze oficjalne kasyno. Jego działalność była
związana ze słynnym karnawałem weneckim. Przypuszcza się, że goście mieli prawo
wstępu jedynie w karnawałowych maskach, a kasyno odwiedzały takie sławy jak Giacomo
Casanova i Jean Jacque Rousseau. Wielu odwiedzających zbankrutowało, a ośrodek został
wkrótce zamknięty przez władze miasta, które nie popierały uprawiania hazardu przez
mieszkańców. W 1765 moda na kasyna dotarła do sąsiada Włoch – Francji. Pierwsze kasyno
otworzono oczywiście w Paryżu. W nim zaś po raz pierwszy w historii można było zagrać w
wymyśloną przez samego Pascala legendarną ruletkę, która zrobiła furorę wśród
miłośników hazardu.

Legenda Monte Carlo

W 1863 otworzono pierwsze kasyno w Monako – Monte Carlo, w którym władze księstwa
widziały szansę na rozwój podupadłej ekonomii. Monte Carlo szybko urosło rangi stolicy
hazardu, do której zjeżdżali się goście z całego świata. Jego działalność zapoczątkowała
modę na hazard wśród elit i zakładanie kolejnych kasyn w Europie. Ciekawostką może być
fakt, że obywatele Monako do dnia dzisiejszego mają zakaz wstępu do kasyn na terenie
swojej ojczyzny.

Miasto Grzechu

Kolejnym przełomem w historii kasyn było zalegalizowanie hazardu w stanie Nevada w
Stanach Zjednoczonych w 1931 roku. To tutaj powstało miasto Las Vegas, określane
Światową Stolicą Rozrywki. Jego gospodarka niemal całkowicie opiera się na branży
hazardowej i turystycznej. Las Vegas stało się w amerykańskiej kulturze synonimem
szalonej zabawy do białego rana, luksusowych hoteli i restauracji, a także “szybkich ślubów”.
Doczekało się również niezliczonych przedstawień w kinematografii. Jednym
nasławniejszych filmów o Mieście Grzechu jest komedia “Kac Vegas” z 2009 roku.

Tygrys z Azji

Na kontynencie azjatyckim historia kasyn jest jeszcze młoda, jednak od początku XXI wieku
następuje intensywny rozwój hazardu w regionie administracyjnym Macau, jedynego oprócz
Hong Kongu miejsca w Chinach, gdzie ten rodzaj rozrywki jest legalny. Być może Macau nie
słynie jeszcze ze swoich kasyn aż tak jak Las Vegas, jednak warto przyjrzeć się liczbom –
jego przychody z hazardu są aż pięciokrotnie wyższe!

Kasyna w Polsce

Pierwsze kasyno w Polsce zostało założone w 1920 roku w Sopocie w luksusowym Grand
Hotelu. Istnieje ono do dziś. Obecnie na terenie całego kraju działa ponad 40 legalnych
kasyn, z których większość mieści się w hotelach. Najpopularniejszym kasynem w Polsce
jest Casinos Poland Warszawa w hotelu Marriott, które posiada najwięcej stołów do gry w
blackjacka, ruletkę i pokera.

Kasyna internetowe

Od lat dziewięćdziesiątych ogromną popularność zyskują kasyna internetowe. Pierwsze
platformy z grami hazardowymi powstały na Wyspach Karaibskich, natomiast za pierwsze
oficjalne kasyno internetowe uznaje się powstałe w 1996 roku InterCasino. Obecnie kasyna
internetowe oferują wszelkie rodzaje gier (niektóre z nich mają w ofercie nawet 1000 gier!).
Wiele kasyn internetowych umożliwia symulacje gry na żywo poprzez kamerki internetowe.
W ten sposób można poczuć się tak, jakbyśmy byli w prawdziwym kasynie. Wśród
oferowanych gier na żywo dominują ruletka, blackjack i bakarat.

Polskie kasyna online

Obecnie pojawia się na rynku coraz więcej polskich kasyn online. Mają one tę zaletę, że
jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć regulamin kasyna. Jest to konieczne dla naszego
bezpieczeństwa, regulamin bowiem należy zaakceptować, aby móc wziąć udział w zabawie.
Dobrą wiadomością może być też fakt, że granie online jest dużo tańsze niż wizyta w
kasynie stacjonarnym, a nasze szanse na wygraną są większe, co oznacza, że nawet
niewielki wkład może nam przynieść zdumiewające wyniki. Kasyna internetowe budzą
również coraz mniej uprzedzeń, jako że rynek ten staje się coraz bardziej profesjonalny i
godny zaufania.

15 pa¼dziernika 2007

W dniu dzisiejszym Miñsk Mazowiecki odwiedzi³ Prezydent RP Lech Kaczyñski wiêcej >>

12 wrze¶nia 2007

Dziêki uprzejmo¶ci Pana Tomasza Szostaka publikujemy kilkana¶cie fotografii zrobionych podczas tegorocznego Air Show wiêcej >>

25 sierpnia 2007

Mimo wakacji nie pró¿nujemy. W przerwie miedzy parad± w dn. 15.08 i przygotowaniami do Air Show 2007, 25 sierpnia kolejna grupa znakomitych go¶ci odwiedzi³a 23. Bazê Lotnicz±. wiêcej >>

24 sierpnia 2007

W dniu 24 sierpnia nasz± bazê odwiedzili cz³onkowie stowarzyszenia Klub Genera³ów Wojska Polskiego. wiêcej >>

17 sierpnia 2007

W dniu 17 sierpnia 2007 r. obchodzili¶my 87 rocznicê Bitwy Warszawskiej. Tê onios³± rocznicê prze¿yli¶my w godny sposób, nie zapominaj±c o bezimiennym ¯o³nierzu Polskim broni±cym granic i walcz±cemu o wolno¶æ, ca³o¶æ i niepodleg³o¶æ Rzeczypospolitej. wiêcej >>

13 sierpnia 2007

W ci±gu ostatnich kilku dni na naszym lotnisku zaobserwowaæ mo¿na by³o bardziej intensywne loty samolotów i ¶mig³owców wojskowych. wiêcej >>

13 czerwca 2007

W dniu 13 czerwca 23 Bazê Lotnicz± odwiedzi³ ks. biskup polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz P³oski. Wizyta zwi±zana by³a z otwarciem nowej Izby Modlitwy na terenie naszej jednostki. wiêcej >>

7 czerwca 2007

Jak powszechnie wiadomo, w dniu 1 czerwca obchodzimy Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka. Jako, ¿e nasza jednostka bardzo czêsto go¶ci ró¿nego rodzaju grupy m³odzie¿y zainteresowanej funkcjonowaniem Si³ Powietrznych, w tym dniu z przyjemno¶ci± po raz kolejny przys³owiowo “otworzyli¶my” mury koszar. wiêcej >>

28 maja 2007

Nie od dzi¶ wiadomo o tym, ¿e najcenniejszym i najbardziej szczerym wyrazem wdziêczno¶ci jest u¶miech dziecka. Taki w³a¶nie u¶miech uda³o nam siê wywo³aæ w dniu 27 maja br. na twarzach wychowanków Specjalnego O¶rodka Wychowawczego w Ignacowie. wiêcej >>

22 maja 2007

Dla wszystkich, którzy nie skorzystali z okazji i nie byli na naszym festynie w dziale Aktualno¶ci prezentujemy kilka fotek z sobotnich imprez.

15 maja 2007

2 maja 2007 roku w Wêgorzewie odby³y siê III MISTRZOSTWA
WOJSKA POLSKIEGO W PӣMARATONIE “VII pó³maraton Wêgorza”. Nasz± jednostkê reprezentowa³ chor. Dariusz Wybranowski wiêcej >>

10 maja 2007 r.

W dniu 9 maja 2007 roku nasz dowódca uroczy¶cie zda³ swoje obowi±zki. wiêcej >>

Dziêki uprzejmo¶ci Pana Adama Go³±bka prezentujemy fotografie, które wykona³ podczas lotów na poligon Jagodne wiêcej >>

Dziêki inicjatywie Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, który zwróci³ siê do MON z ofert± wspó³pracy w zakresie edukacji historycznej ¿o³nierzy, w dniu 10 kwietnia ¿o³nierze z naszej jednostki wziêli udzia³ w zajêciach prowadzonych przez profesjonalnie przygotowanych instruktorów MPW. wiêcej >>

W takim okresie, jakim s± ¦wiêta Zmartwychwstania Pañskiego, my¶li ¿o³nierzy, którzy w tym czasie pe³ni± s³u¿bê, czêsto ulatuj± ku bliskim skupionym przy wielkanocnych sto³ach w odleg³ych domach. wiêcej >>

Zaledwie kilkadziesi±t kilometrów od Warszawy, tu¿ nad brzegiem przepiêknej rzeki Liwiec, stoi niewielki zamek. ¦redniowieczna warownia mia³a chroniæ przez najazdami Litwinów i Jaæwingów, a jej mury wznoszono na sztucznej wyspie usypanej w miejscu dawnej przeprawy przez rzekê. wiêcej >>

W dniu 31 marca ¿o³nierze zasadniczej s³u¿by wojskowej z naszej jednostki wybrali siê do stolicy, aby na w³asne oczy zobaczyæ s³ynn± warszawsk± starówkê. wiêcej >>

W godzinach wieczornych 30 marca 2007 roku byli¶my wspó³organizatorami wydarzenia, które szerokim odd¼wiêkiem odbi³o siê w naszej lokalnej spo³eczno¶ci. wiêcej >>

Tradycyjnie w okresie wiosennym w wojsku odbywaj± siê przegl±dy amatorskiej twórczo¶ci artystycznej. W dniach 29 – 31 marca w Dêblinie spotkali siê arty¶ci – amatorzy z jednostek wojskowych Si³ Powietrznych. wiêcej >>

W minion± niedzielê TVP2 wyemitowa³a odcinek teleturnieju “Familiada” z udzia³em przedstawicieli bazy i eskadry. W dziale video przedstawiamy kilka urywków teleturnieju.

Tak¿e w dziale video zamie¶cili¶my nowe krótkie filmiki. Zapraszamy do obejrzenia.

Dzisiaj w dziale video prezentujemy dwa nowe klipy. Zapraszamy do obejrzenia

Dzieñ 24 lutego 2007 roku na d³ugo zapadnie w pamiêci grupy ¿o³nierzy z kompanii ochrony, którzy, przekraczaj±c podwoje Muzeum Powstania Warszawskiego, po raz pierwszy ujrzeli tak nowocze¶nie urz±dzon± ekspozycjê. wiêcej >>

W dniach 26 – 28.02.2007r. w hali sportowej 22 Bazy Lotniczej w Malborku, przeprowadzone zosta³y Mistrzostwa 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego w pi³ce siatkowej kadry zawodowej. wiêcej >>

W dniu 17 lutego 2007 roku w Stoczku £ukowskim pod patronatem: rodziny Dwernickich, Ministra Sportu, Marsza³ka Województwa Lubelskiego oraz Tygodnika Siedleckiego ju¿ po raz siódmy odby³ siê doroczny Ogólnopolski Bieg Uliczny pod nazw± “Grzmi± pod Stoczkiem armaty”. wiêcej >>

Wizyty w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej
sta³y siê w naszej jednostce sta³ym uzupe³nieniem edukacji
obywatelskiej ¿o³nierzy zasadniczej s³u¿by wojskowej. wiêcej>>

Wizyty w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej
sta³y siê w naszej jednostce sta³ym uzupe³nieniem edukacji
obywatelskiej ¿o³nierzy zasadniczej s³u¿by wojskowej. wiêcej>>

27
stycznia dwóch przedstawicieli naszej
jednostki wraz z pilotami 1 eskadry lotnictwa taktycznego i ksiêdzem
kapelanem uczestniczy³o w ciekawym wydarzeniu wiêcej>>

W
imieniu Departament Wychowania i Promocji
Obronno¶ci Ministerstwa Obrony Narodowej zapraszamy do udzia³u w IV
edycji Konkursu Fotograficznego “S³u¿ba dla pokoju 2007”.
Regulamin sk³adania prac dostêpny jest tutaj

W
dniu 21 stycznia 2007 r. obchodzili¶my 144
rocznicê wybuchu Powstania Styczniowego. Tê donios³± rocznicê
prze¿yli¶my w godny sposób, nie zapominaj±c o zrywach
niepodleg³o¶ciowych, jakie mia³y miejsce w ci±gu meandrów polskiej
historii. wiêcej>>

W dniu dzisiejszym rozpoczêli¶my kolejny rok
szkoleniowy w naszej bazie. Na spotkaniu ca³ej kadry Dowódca Bazy
przedstawi³ plan zamierzeñ na bie¿±cy rok oraz zamiar ich wykonania.
Zosta³ tak¿e odczytany rozkaz organizacyjny normuj±cy wiele aspektów
szkolenia i funkcjonowania jednostki.

Bi꿱cy
rok bêdzie wymaga³ jak zwykle wiekiego zaanga¿owania i po¶wiêcenia ze
strony wszystkich s³u¿b, a g³ówny wysi³ek zostanie skierowany na
logistyczne zabezpieczenie dzia³añ 1 eskadry lotnictwa taktycznego.

Wszystkim
Sympatykom 23 Bazy Lotniczej i fanom lotnictwa wszystkiego najlepszego
w Nowym 2007 Roku, zdrowia, szczê¶cia, realizacji najskrytszych marzeñ
i wielu przyjemnych chwil zwi±zanych z lotnictwem.

¿yczy
Dowództwo Bazy oraz zespó³ autorski
www.23blot.plA wszystkich,
którzy chcieliby powspominaæ stary rok zapraszamy do archiwum

webmaster:Dariusz
Parulski