PONI¯EJ PRZEDSTAWIAMY FOTOGRAFIE NAGRODZONE W NASZYM KONKURSIE

 

I NAGRODA
Autor: Cezary ZIONKOWSKI

first_place


II NAGRODA
Autor: Przemys³aw ROST
second_place
 
III NAGRODA
Autor: Micha³ KACZOROWSKI
third_place
 
Zwyciêzcom gratulujemy i jednocze¶nie prosimy o kontakt mail’owy konkurs@23blot.pl

i podanie adresu
na który maj± zostaæ przes³ane nagrody