przetargi


 

ARCHIWUM * ARCHIWUM * ARCHIWUM * ARCHIWUM * ARCHIWUM * ARCHIWUM

Do przeczytania og³oszenia i SIWZ konieczny jest Acrobat Reader do pobrania tutaj

 Wszelkie zapytania dotycz±ce przetargów proszê przesy³aæ na adres:

 
Data
Opis zamówienia
Og³oszenie
SIWZ
Wyja¶nienia
Rozstrzyg.
2006
29.12.2006 Przetarg nieograniczony na us³ugi pralnicze    
12.12.2006 Przetarg nieograniczony na dostawy powtarzaj±ce siê okresowo produktów zwierzêcych (jaja)    
12.12.2006 Przetarg nieograniczony na dostawy sukcesywne miêsa wo³owego i wieprzowego, drobiu i produktów miêsno-wêdliniarskich    
12.12.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce siê okresowo dostawy owoców ¶wie¿ych    
12.12.2006 Przetarg nieograniczony na us³ugi prania wodnego i chemicznego przedmiotów zaopatrzenia mundurowego wraz zwykoñczeniem    
8.12.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce siê okresowo dostawy owoców, warzyw i podobnych produktów – przetworów owocowo-warzywnych  
8.12.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce siê okresowo dostawy owoców, warzyw i podobnych produktów-owoców i warzyw mro¿onych  
8.12.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce siê okresowo dostawy owoców, warzyw i podobnych produktów-przetworów warzywnych i kiszonych  
5.12.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce siê okresowo ró¿nych produktów spo¿ywczych, prodktów m±cznych i g³êboko mro¿onych    
5.12.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce siê okresowo ró¿nych produktów spo¿ywczych pieczywa oraz towarów ciastkarskich i ciast    
5.12.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce siê okresowo ró¿nych produktów spo¿ywczych delikatesowych    
5.12.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce siê okresowo dostawy miêsa i produktów miêsnych z drobiu    
5.12.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce siê okresowo dostawy miêsa i produktów miêsnych z miêsa wieprzowego, wo³owego i cielêciny oraz olejów i t³uszczów zwierzêcych    
5.12.2006 Anulowanie postêpowania      
1.12.2006 Anulowanie postêpowañ      
30.11.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce siê okresowo dostawy ró¿nych produktów spo¿ywczych – pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciast    
30.11.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce siê okresowo dostawy produktów mleczarskich  
30.11.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce siê okresowo dostawy miêsa i produktów miêsnych    
29.11.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce siê okresowo dostawy produktów wytwarzanych z przemia³u ziarna i produktów skrobiowych  
29.11.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce siê okresowo dostawy ryb ¶wie¿ych oraz ryb i przetworów konserwowych  
29.11.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce siê okresowo dostawy olejów i t³uszczów ro¶linnych  
29.11.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce siê okresowo dostawy owoców ¶wie¿ych  
29.11.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce siê okresowo dostawy produktów zwierzêcych (jaja)  
29.11.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce siê okresowo dostawy produktów zwierzêcych (miód naturalny)  
29.11.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce siê okresowo dostawy ¶rodków ¿ywienia zwierz±t  
29.11.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce siê okresowo dostawy napojów  
29.11.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce siê okresowo dostawy owoców, warzyw i podobnych produktów – przetworów owocowo warzywnych    
10.11.2006 Przetarg nieograniczony na dostawê czê¶ci zamiennych do pojazdów samochodowych
31.10.2006
Przetarg nieograniczony na dostawê materia³ów eksploatacyjnych do drukarek, sprzêtu informatycznego, oprogramowania i sprzêtu biurowego
 
24.10.2006 Przetarg nieograniczony na dostawê farb i lakierów  
11.10.2006 Przetarg niegraniczony na przeprowadzenie remontu agregatów AFPD-600  
9.10.2006 Przetarg nieograniczony na dostawê ¶rodków higieny i czysto¶ci  
14.09.2006 Przetarg nieograniczony na dostawê czê¶ci zamiennych i akcesorii do pojazdów samochodowych
14.09.2006 Przetarg nieograniczony na dostawy ziemniaków, warzyw i jab³ek  
14.09.2006 Przetarg nieograniczony na dostawê ¶rodków higieny i czysto¶ci
8.09.2006 Przetarg nieograniczony na dostawê materia³ów eksploatacyjnych do urz±dzeñ informatycznych i biurowych  
16.08.2006 Przetarg nieograniczony na dostawê farb i lakierów dla s³u¿by samochodowej jednostki  
8.08.2006 Przetarg nieograniczony na szkolenie doskonal±ce personelu lataj±cego z jêzyka angielskiego  
3.07.2006 Przetarg nieograniczony na dostawê artyku³ów i sprzêtu sportowego  
21.06.2006
Przetarg nieograniczony na zakup artyku³ów biurowych  
12.06.2006
Przetarg nieograniczony na szkolenie doskonal±ce personelu lataj±cego z jêzyka angielskiego
 
Data Opis zamówienia Pobierz
2.03.2006 Przetarg nieograniczony na transport 10 sztuk kontenerów. Zakoñczony
15.02.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce sie okresowo dostawy drobiu i wêdlin drobiowych Zakoñczony
15.02.2006 Przetarg nieograniczony na powtarzaj±ce sie okresowo dostawy ¶wie¿ych owoców Zakoñczony