index


 

Dzieñ 11 listopada ustanowiono ¶wiêtem narodowym dopiero ustaw± z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodleg³o¶ci, a do czasu wybuchu II wojny ¶wiatowej obchodzono je tylko dwa razy – w latach 1937 i 1938. W okresie 1945 – 1989 oficjalnie nie obchodzono tego ¶wiêta, a przywrócono je ustaw± Sejmu IX kadencji w dniu 21 lutego 1989 roku. Tê listopadow± rocznicê prze¿yli¶my w godny sposób, nie zapominaj±c o wszelkich zrywach niepodleg³o¶ciowych, jakie mia³y miejsce w ci±gu meandrów polskiej historii. Uroczysto¶ci rozpoczê³a zbiórka pocztów sztandarowych, pododdzia³ów i zaproszonych go¶ci, po czym nast±pi³ przemarsz do ko¶cio³a p.w. NNMP, gdzie zosta³a odprawiona uroczysta msza ¶w. Po mszy dalsze uroczysto¶ci odbywa³y siê pod Pomnikiem Niepodleg³o¶ci, gdzie zosta³ odczytany apel pamiêci zakoñczony salw± honorow±. Nastêpnie z³o¿ono wieñce i wi±zanki kwiatów. Zwieñczeniem rocznicowych obchodów by³a wystawa sprzêtu znajduj±cego siê na wyposa¿eniu jednostek naszego garnizonu.

Tomasz Gackowski

 
 

W dniu 10 listopada 2006 roku na terenie 23 Bazy Lotniczej przebywa³a delegacja z Akademii Wojskowej West Point w USA (US Military Academy), w której sk³ad wchodzi³o 5 kadetów oraz 2 wyk³adowców. Ich pobyt w Miñsku Mazowieckim, który by³ czê¶ci± piêciodniowej wizyty studyjnej w naszym kraju, rozpoczê³o z³o¿enie wi±zanki kwiatów pod pomnikiem pilotów 1 Pu³ku Lotnictwa My¶liwskiego „Warszawa”. Wizytê w jednostce rozpoczê³o zwiedzanie sali tradycji, podczas którego szczególne zainteresowanie go¶ci zza oceanu wzbudzi³y losy amerykañskich pilotów s³u¿±cych podczas wojny polsko – bolszewickiej w 7 eskadrze my¶liwskiej im. Tadeusza Ko¶ciuszki. Kolejnym punktem programu by³ briefing nt.: „Przeznaczenie, zasady szkolenia i zadania 1 eskadry lotnictwa taktycznego” oraz spotkanie z dowódc± eskadry. Nastêpnie go¶ciom zaprezentowano elementy indywidualnego wyposa¿enia lotniczego i sprzêt wysoko¶ciowo – ratowniczy, po czym obejrzeli oni pokaz statyczny samolotu Mig-29 wraz z wyposa¿eniem w wersji my¶liwskiej, jak równie¿ pojazdy i sprzêt u¿ytkowany w grupie awaryjnej. Na zakoñczenie wizyty major John Nawoichyk, zabieraj±c g³os w imieniu cz³onków delegacji, wyrazi³ przekonanie, i¿ by³a to doskona³a okazja do podniesienia poziomu wiedzy na temat zasad u¿ycia lotnictwa SZ RP.

Tomasz Gackowski

 
 

W pa¼dzierniku grupa techników z G.O.T przebywa³a w 22 BLot w Malborku. Celem tego wyjazdu by³o przeprowadzenie prac po stu godzinach lotu samolotu, w tym wypadku "szparki" nr 28. Poni¿ej parê fotek z tej wyprawy.

Piotr Jaworski

Na wyja¶nienie zas³uguje ostatnie zdjêcie. Otó¿ w malborskiej bazie zatrudniony jest sokolnik, którego podopieczni skutecznie pilnuj± „porz±dku w powietrzu” nad lotniskiem. Na zdjeciu jeden z soko³ów w autobusie w drodze do weterynarza

 

Przez dwa kolejne dni (26, 27.10) w naszej jednostce prowadzone by³o metodyczne szkolenie s³u¿b lotów. Szkolenie to obejmuje wszystkie osoby funkcyjne bior±ce udzia³ w zabezpieczeniu szkolenia lotniczego eskadry, pocz±wszy od kontrolerów poprzez nawigatorów, a skoñczywszy na s³u¿bach ratowniczych. Pierwszy dzieñ szkolenia by³ dniem teoretycznym, a zajêcia realizowane by³y w grupach specjalistycznych. Drugi dzieñ szkolenia by³ praktycznym sprawdzeniem dzia³ania poszczególnych s³u¿b w przypadku zaistnienia zdarzenia szczególnego. G³ównym æwiczonym epizodem by³o wydostanie nieprzytomego pilota z kabiny samolotu po awaryjnym l±dowaniu. Ca³a akcja zosta³a przeprowadzona szybko i profesjonalnie co ¶wiadczy o dobrym przygotowaniu s³u¿b lotów do dzia³ania w sytuacji szczególnej. Poni¿ej kilka zdjêæ z akcji ratowniczej.

Dariusz Parulski

 
 

Tradycyjnie, jak co roku w dniu 18 pa¼dziernika, swoje ¶wiêto obchodzili nasi ³±czno¶ciowcy. To ich zaanga¿owanie i umiejêtno¶ci decyduj± o tym, czy nasza Jednostka bêdzie dzia³aæ, czy te¿ nie. W dni powszednie oraz ¶wiêta specjali¶ci od ³±czno¶ci i ubezpieczenia lotów dbaj± o prawid³owe zabezpieczenie startów i l±dowañ samolotów 1. elt.  

Mimo ciê¿kiej i wyczerpuj±cej s³u¿by ¿o³nierze Dywizjonu dowodzenia nie zapominaj± o przyjemno¶ciach i ¿eby podzieliæ siê rado¶ci± obchodzonego ¶wiêta organizuj± doroczny Bal ³±czno¶ciowca. W tym roku, w dniu 21 pa¼dziernika, na szóstym ju¿ balu, bawili ¿o³nierze dywizjonu oraz zaproszeni go¶cie z Dowódc± 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. S³awomirem Dygnatowskim, burmistrzem Miñska Mazowieckiego panem mgr. in¿. Zbigniewem Grzesiakiem oraz starost± miñskim panem mgr. in¿. Antonim Janem Tarczyñskim na czele.  
Nasi ³±czno¶ciowcy nie zapominaj± równie¿ o tych, którzy nadaj± ton codziennej pracy dywizjonu i corocznie honoruj± ich, funduj±c okoliczno¶ciowe puchary dla najlepszych spo¶ród siebie.

Tegorocznymi laureatami plebiscytu kadry dywizjonu dowodzenia zostali:

  • w¶ród oficerów – kpt. Micha³ Romaniuk
  • w¶ród podoficerów – m³. chor. Mariusz Gr±dziel

Zwyciêzcom gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów, a wszystkich uczestników przedniej zabawy zapraszamy na nastêpny bal, który ju¿ nied³ugo, bo za rok. Ci, którzy nie byli, niech ¿a³uj± i na os³odê popatrz± ni¿ej, co stracili.

Rados³aw £astowiecki

   
 

Z okazji ¶wiêta Wojska Polskiego w dniu 11.08.2006r. w naszej jednostce odby³a siê uroczysta zbiórka. ¦wiêto Wojska Polskiego jest odwo³aniem do chlubnych tradycji pañstwowo¶ci polskiej. ¦wiêto to jest uczczeniem historycznych zwyciêstw od Grunwaldu do frontów II wojny ¶wiatowej, symbolizuj±cych pokonanie si³ z³a i militaryzmu.
Z tej okazji kadrze, ¿o³nierzom s³u¿by zasadniczej oraz pracownikom wojska zosta³y wrêczone liczne odznaczenia i wyró¿nienia.

Grzegorz Rokicki

 

W dniu 30 czerwca na teren 23 Bazy Lotniczej zawita³a ekipa filmowa realizuj±ca zdjêcia na potrzeby nowopowstaj±cej polskiej produkcji pt. „Tajemnica Twierdzy Szyfrów”. Bêdzie to 13-odcinkowy serial osadzony w realiach II wojny ¶wiatowej, jego re¿yserem jest Adek Drabiñski, a scenariusz do filmu napisa³ Bogus³aw Wo³oszañski, który jest równie¿ wspó³producentem serialu. G³ównym rekwizytem bior±cym udzia³ w scenie realizowanej na terenie naszego lotniska by³a replika amerykañskiego ³adunku j±drowego, a o perfekcyjnej dba³o¶ci autorów serialu o jako¶æ szczegó³ów niech ¶wiadczy fakt, i¿ epizod, który w filmie zajmie oko³o 180 sekund, realizowany by³ przez ca³y dzieñ. By³a to doskona³a okazja dla ¿o³nierzy naszej jednostki do przyjrzenia siê telewizyjnej produkcji „od kuchni”.

Tomasz Gackowski

 

W ¶rodê, 12 lipca ¿o³nierze naszej jednostki byli wspó³realizatorami najwiêkszego marzenia cierpi±cego na zanik miê¶ni jedenastoletniego Radka Kleibora z ¯o³êdowa ko³o Bydgoszczy. Ch³opiec jest podopiecznym Fundacji Dzieciêca Fantazja – organizacji, której misj± jest spe³nianie marzeñ nieuleczalnie chorych dzieci. Radek od lat marzy³ o choæby jednym dniu spêdzonym w wojsku, a poniewa¿ wystarczy mocno wierzyæ, ¿eby marzenia siê spe³ni³y, nie przeszkodzi³ mu w tym nawet wózek inwalidzki.
Niemal natychmiast po przybyciu na teren lotniska, wraz z mam± i o¶mioletnim bratem Micha³em, zobaczy³ start i l±dowanie pary dy¿urnej samolotów Mig-29, dok³adnie pozna³ sprzêt i wyposa¿enie wysoko¶ciowo – ratownicze, a nawet osobi¶cie zasiad³ za sterami my¶liwca oraz rozmawia³ z pilotami, których kilka chwil wcze¶niej podziwia³ w powietrzu.
Podczas pobytu w jednostce wypróbowa³ równie¿ skuteczno¶æ specjalnego wozu ratowniczo – ga¶niczego lotniskowej stra¿y po¿arnej, zademonstrowano mu broñ strzeleck± bêd±c± na naszym wyposa¿eniu, za¶ na zakoñczenie wizyty zwiedzi³ salê tradycji, gdzie wpisa³ siê do Ksiêgi Pami±tkowej.
Przed odjazdem do Oddzia³u Specjalnego ¯W przyzna³, i¿ opuszcza nas z niesamowitymi wra¿eniami. – Dzieciom takim jak Radek choroba uniemo¿liwia funkcjonowanie, ale po takim dniu wierz±, ¿e co¶ im siê wreszcie uda³o w ¿yciu, ¿e robi± co¶, co dla ich zdrowych kolegów jest nieosi±galne – powiedzia³a Pani Dorota Wojciechowska z fundacji.

Tomasz Gackowski

   
 

Czynno¶ci zwi±zane z wymian± silnika wymagaj± zaanga¿owania co najmniej 4 osób. Jest to obs³uga specjalna, któr± wykonaæ mog± tylko do¶wiadczeni technicy. Polega to na podwieszeniu silnika na trzy wêz³y, sprawdzeniu jego u³o¿enia w przedziale silnika oraz wzglêdem skrzynki napêdu agregatów samolotu, po³±czeniu z uk³adami p³atowca a tak¿e sprawdzenia uk³adu sterowania. Potem wykonuje siê sprawdzenie agregatów rozruchu, rozkonserwowanie i nastêpnie g³ówny punkt programu to wykonanie sprawdzenia parametrów pracy silnika na stanowisku prób( popularnie nazywamy to hamowaniem silnika) i ewentualne regulacje. Po tym wszystkim silnik podlega dok³adnemu przegl±dowi zanim wystawiony zostanie na próbê w powietrzu.

Jerzy Perczyñski

 

W dniu 4 czerwca w miejscowo¶ci Po¶wiêtne odby³ siê Festyn Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Jako, ¿e grono pedagogiczne oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum w Po¶wiêtnem wyrazili pragnienie nadania swojej szkole imienia 1. Pu³ku Lotnictwa My¶liwskiego „Warszawa”, ca³y dochód z imprezy przeznaczony zosta³ na pokrycie kosztów zakupu nowego sztandaru dla Szko³y.


    Ta niew±tpliwie szczytna inicjatywa, popularyzuj±ca tradycje naszego lotnictwa, spowodowa³a, ¿e na tej imprezie nie mog³o zabrakn±æ przedstawicieli naszej jednostki. Du¿e zainteresowanie wzbudzi³a prezentacja sprzêtu wysoko¶ciowo – ratowniczego, podczas której starali¶my siê udzielaæ wyczerpuj±cych odpowiedzi na wiele pytañ dotycz±cych „lotniczego rzemios³a”. Najwiêksz± rado¶æ m³odzie¿y sprawi³a mo¿liwo¶æ wykonania pami±tkowych zdjêæ z elementami wyposa¿enia.

Tomasz Gackowski

     
 

Na pewno wiele osób uczestnicz±cych w sobotnim festynie zauwa¿y³o dwie przyczepy niskopodwoziowe firmy CARGOFORTE, a na nich 2 samoloty MiG-21. Czy¿by reklama firmy ?

    Wspomniana wy¿ej firma dostarczy³a do naszej jednostki dwa samoloty MiG-21 (MF i UM), które po zmontowaniu przez G.O.T bêd± obok SU-22M4 kolejnymi historycznymi ju¿ samolotami eksponowanymi w naszej jednostce.

Piotr Jaworski

 

W dniu 26.05.2006r. kadra, ¿o³nierze zsw i pracownicy wojska naszej jednostki uczestniczyli w spotkaniu z Ojcem ¦wiêtym Benedyktem XVI na Placu Pi³sudzkiego w Warszawie. Mimo niesprzyjaj±cej pogody atmosfera spotkania by³a bardzo ciep³a i podnios³a. Z has³em „TRWAJCIE MOCNI W WIERZE” Benedykt XVI odprawi³ mszê przy o³tarzu wzorowanym na tym, przy którym podczas swej pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. modli³ siê w stolicy Ojciec ¶wiêty Jan Pawe³ II.

Grzegorz Rokicki

 

19 maja, w pi±tkowy wieczór pod pomnikiem Lotników 1 plm uroczyst± msz± ¶wiêt± rozpoczê³y siê uroczysto¶ci zwi±zane z obchodami 585 rocznicy nadania praw miejskich miastu Miñsk Mazowiecki, 85 rocznicy powstania 1 plm oraz 5 rocznicy nadania sztandaru 23. Bazie Lotniczej. Ods³oniêto tablice pami±tkowe upomiêtniaj±ce cztery historyczne okresy 1plm. Uroczysto¶æ zaszczyli swoj± obecno¶ci± seniorzy lotnictwa, parlamentarzy¶ci, w³adze lokalne oraz przedstawiciele Dowództwa Si³ Powietrznych i innych jednostek. Odczytano apel poleg³ych, kompania honorowa odda³a salwê honorow±, a na koniec pi±tkowych uroczysto¶ci mieli¶my okazjê obejrzeæ fascynuj±cy pokaz sztucznych ogni, którego fragmenty mo¿na zobaczyæ tutaj

 


 

Na sobotni festyn jak co roku ¶ci±gnê³y t³umy entuzjastów lotnictwa. Przygotowali¶my dla nich mnóstwo atrakcji zwi±zanych nie tylko z lotnictwem: pokaz statyczny samolotów, pokazy modeli kierowanych radiem, wystêpy artystów oraz g³ówna atrakcja festynu – pokaz dynamiczny samolotu MiG-29 pilotowany przez kpt. pil. Witolda SOKO£A.

Du¿e zainteresowanie wzbudza³y tak¿e wystawione pojazdy specjalne oraz dynamiczny pokaz dzia³ania wojskowej stra¿y po¿arnej 23 BLot.

Dariusz Parulski

 
 
Dziêki uprzejmo¶ci serwisu www.minskmaz.com.pl prezentujemy panoramy zrobione podczas sobotniego festynu
 Panorama 1,  Panorama 2,
 Panorama 3,
 Panorama 4,
 Panorama 5,
 Panorama 6

 

Proces za³adunku sprzêtu, szczególnie ko³owego, do samolotu transportowego jest elementem, który powinien byæ perfekcyjnie przygotowany i wykonany z zachowaniem wszelkich procedur za³adunkowych. Nasza jednostka zabezpieczaj±c transport sprzêtu w ramach PKW ORLIK zapozna³a siê ju¿ z tym procesem i teraz przyszed³ czas aby nasze do¶wiadczenia przekazaæ innym jednostkom wojskowym. Na bazie naszej jednostki zosta³o zorganizowane szkolenie metodyczne, które mia³o w³a¶nie na celu zaprezentowanie procesu przygotowania i realizacji za³adunku sprzêtu na samolot transportowy.

Dariusz Parulski

 

Poznajecie? Nasi technicy potrafi± sk³adaæ nie tylko MiG-i 29. Jak uda³a im siê „sk³adanka” Su-22 mo¿na oceniæ ogl±daj±c poni¿sze fotki. Dla porównania tutaj stan sprzed kilku miesiêcy.

Dariusz Parulski

 

W zwi±zku z licznymi pro¶bami o nowe zdjêcia samolotu MiG-29 przygotowali¶my krótki fotoreporta¿ przedstawiaj±cy codzienne loty szkolne 1 elt.


 

W dniu dzisiejszym (7.04.2006) w naszej jednostce odby³o siê uroczyste powitanie Polskiego Kontyngentu Wojskowego "ORLIK". Dzisiejsze powitanie mia³o charakter oficjalny. Uroczysto¶æ swoj± obecno¶ci± zaszczyci³ zastêpca Szefa Sztabu Generalnego gen. broni Lech Konopka, Dowódca Si³ Powietrznych gen. broni Stanis³aw Targosz, Dowódca 2 Korpusu Obrony Powietrznej gen. bryg. Tadeusz Kuziora oraz Dowódca 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. S³awomir Dygnatowski. Przybyli tak¿e przedstawiciele w³adz samorz±dowych miasta i gminy Miñsk Mazowiecki. Nie zabrak³o tak¿e mediów, które rejestrowa³y ca³± uroczysto¶æ dla prasy, radia i telewizji.

Podczas uroczyst¶ci Dowódca PKW „ORLIK” pp³k pil. Robert Cierniak z³o¿y³ meldunek Dowódcy Si³ Powietrznych o wykonaniu zadania oraz przekaza³ flagê pañstwow±, któr± to otrzyma³ w dniu rozpoczêcia misji. Wszyscy przybyli genera³owie podziêkowali ca³emu stanowi osobowemu za trud oraz profesionalizm jaki zaprezentowali podczas pe³nienia misji s³awi±c dobre imiê Polskich Si³ Powietrznych. Wszyscy ¿o³nierze kontyngentu otrzymali pami±tkowe medale i dyplomy, a wyró¿niaj±cy siê zostali obdarowani drobnymi upominkami.

Dariusz Parulski

     
 

W minion± sobotê 1 kwietnia na lotnisku 23 Bazy Lotniczej powitali¶my ¿o³nierzy powracaj±cych z misji „ORLIK”. Po trzech miesi±cach s³u¿by w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego pe³nionego na terytorium Litwy, zostali przywitani przede wszystkim przez stêsknione rodziny i przyjació³ oraz kadrê dowódcz± 23 Bazy Lotniczej.

By³y kwiaty, ³zy rado¶ci, a tak¿e g³osy uznania i podziêkowania za wzorowe wykonanie zadania jakim by³o realizowanie misji „Air Policing” w przestrzeni powietrznej pañstw ba³tyckich. Kontyngent nasz przekaza³ obowi±zki Si³om Powietrznym Turcji.

Po trudach misji czekaj± naszych ¿o³nierzy jeszcze badania lekarskie, oficjalne, uroczyste przywitanie, a pó¼niej zas³u¿ony odpoczynek.

Dariusz Parulski

 

W dniu 22.03.2006 r. odby³o siê uroczyste przekazanie podleg³o¶ci s³u¿bowej naszej jednostki z 2 Korpusu Obrony Powietrznej
w Bydgoszczy do 1 Brygady Lotnictwa taktycznego w ¦widwinie.

Dowódca 2 KOP gen. bryg. pil. Tadeusz Kuziora w krótkich ¿o³nierskich s³owach podziêkowa³ nam za dotychczasow± s³u¿bê oraz wyrazi³
nadziejê, ¿e w strukturach 1 BLT prezentowaæ bêdziemy równie wysokie walory. Nasz nowy prze³o¿ony – Dowódca 1 BLT gen. bryg. pil. S³awomir Dygnatowski
stwierdzi³, i¿ w jego przekonaniu nadal prezentowaæ bêdziemy wysoki poziom wyszkolenia wojskowego.

Na zakoñczenie ceremonii w sali tradycji dokonano uroczystego podpisania aktu przekazania podleg³o¶ci.

Tomasz Gackowski

   
 

Jak co roku, w dniach 11-12.03.2006 r. przedstawiciele naszej jednostki wziêli udzia³ w przegl±dzie amatorskiej twórczo¶ci artystycznej ATA’2006 na szczeblu 2 Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy. Sta³o siê ju¿ tradycj±, ¿e z tego rodzaju imprez wracamy z przys³owiow± tarcz±, jednak w tym roku Rada Artystyczna przegl±du, której przewodniczy³ mjr Eryk Spóz z Wydzia³u Spo³eczno – Wychowawczego 2 KOP, wyj±tkowo wysoko oceni³a miñskich wykonawców. Tytu³y laureatów, a co za tym idzie, przepustki do startu na kolejnym etapie przegl±du, tym razem na szczeblu Si³ Powietrznych, otrzyma³o siedmiu naszych artystów amatorów. Zdobyli¶my nominacje w takich kategoriach, jak: soli¶ci, poezja ¶piewana, recytacja oraz fotografia barwna.

O artystycznym poziomie przedstawicieli grodu nad Srebrn± ¶wiadczyæ mo¿e fakt, i¿ po raz pierwszy od wielu lat a¿ troje miñskich artystów wyst±pi³o w wieñcz±cym przegl±d koncercie galowym.

Na zakoñczenie uroczysto¶ci wrêczono wyró¿nienia specjalne, spo¶ród których nam w udziale przypad³o wyj±tkowo cenne trofeum. Puchar, który jest nagrod± specjaln± Szefa Wydzia³u Spo³eczno – Wychowawczego 2 KOP – pp³k Wies³awa Kosickiego, stawia nas w¶ród takich tuzów ¿o³nierskiej kultury, jak Klub Garnizonowy „Lotnik” z Bydgoszczy, czy Klub Garnizonowy ze ¦widwina.

Tomasz Gackowski

 

Do naszej jednostki dostarczono samolot Su-22. Jakie jest przeznaczenie tego samolotu niech
pozostanie na razie tajemnic±, a o tym co siê bêdzie z nim dzia³o bêdziemy informowaæ na naszej stronie. A póki co zachêcamy do obejrzenia zdjêæ z
roz³adunku tej niezwyk³ej przesy³ki.

Dariusz Parulski

 
 

W dniach 27-28 marca nasi koledzy (mjr Ryszard GAZA i por.rez.pil. Damian NOCKOWSKI) zorganizowali mini-wystawê
modelarstwa kartonowego. Poni¿ej mo¿emy zobaczyæ niektóre tylko modele z ogromnej kolekcji obu Panów.

 
 


Dotar³y do nas wiadomo¶ci od ¿o³nierzy naszej bazy,
którzy wspieraj± 1 eskadrê lotnictwa
taktycznego w wype³nianiu misji Air Policing nad Litw±, £otw± i Estoni±. Tak jak i w kraju,
tak równie¿ podczas pobytu za granic± kadra nie sam± s³u¿b± ¿yje. Ju¿ w pierwszej po³owie
stycznia, a konkretnie w dniu 6 stycznia, kiedy to przypada ¦wiêto Trzech Króli, z duszpastersk±
wizyt± przebywa³ na terenie bazy lotniczej w Szawle (lit. ©iauliai) ksi±dz kapelan obydwu
naszych jednostek ks. mjr Leszek Mencel, który w warunkach polowych celebrowa³ Mszê ¦w. dla
¿o³nierzy, którzy z dala od Ojczyzny z utêsknieniem czekali na duchow± pos³ugê.

W czasie wolnym od zajêæ ¿o³nierze kontyngentu, przy wsparciu lokalnych w³adz,
znale¼li równie¿ okazjê do zorganizowania ró¿nego rodzaju imprez kulturalnych i
sportowych. Przyk³adem tego mo¿e byæ wycieczka na Górê Krzy¿y, która oddalona jest
od miejsca stacjonowania kontyngentu o ok. 12 km. Znajduje siê tam niewielki pagórek,
którego wysoko¶æ siêga 10 metrów, za¶ u podstawy zajmuje obszar 25 x 20 metrów.
Niezwyk³o¶æ tego wzniesienia polega na tym, ¿e ca³± jego powierzchniê zajmuj±
tysi±ce, g³ównie drewnianych krzy¿y, postawionych tutaj przez pielgrzymów z
terenu ca³ej Litwy, a tak¿e z zagranicy.

Historia Góry Krzy¿y siêga pocz±tku
XIX wieku, czasów powstania listopadowego (1831 roku) oraz powstania styczniowego
(1863 roku). Kiedy dok³adnie zaczêto stawiaæ krzy¿e wotywne w tym miejscu, nie wiadomo.
Wiadomo jednak, ¿e na pocz±tku lat 90. XX wieku naliczono ich tam oko³o 15 tysiêcy.
Ich wielko¶æ jest zró¿nicowana, s± ogromne, bardzo ozdobne a obok nich mniejsze
skromniejsze, na których pielgrzymi odwiedzaj±cy to miejsce umieszczaj± mniejsze
oraz ca³kiem malutkie krzy¿yki.

¯o³nierze naszego kontyngentu wziêli równie¿ udzia³ w miêdzynarodowym towarzyskim turnieju
pi³ki halowej, w którym oprócz nich wyst±pi³y dru¿yny z MON i MSW Litwy oraz £otwy. Pomimo
ogromnego zaanga¿owania i chêci zwyciêstwa, w koñcowej klasyfikacji turnieju nasza reprezentacja
zajê³a najgorsz± dla ka¿dego sportowca lokatê – znale¼li siê tu¿ poza przys³owiowym „pud³em”.
Wra¿eñ jednak by³o co niemiara, a polscy kibice byli bez w±tpienia najbardziej widoczn± grup±
na trybunach.

W dniu 04.02.2006 r. ¿o³nierze nie pe³ni±cy w tym czasie s³u¿by mieli okazjê zwiedziæ stolicê Litwy.
W Wilnie odwiedzili m. in. miejsca najbli¿sze ka¿demu Polakowi: Kaplicê w Bramie Miednickiej (zwanej
Ostr± Bram±) ze s³ynnym obrazem Matki Boskiej Mi³osiernej – Ostrobramskiej oraz cmentarz na wileñskiej
Rossie, gdzie swoje miejsce wiecznego spoczynku u boku matki znalaz³o serce marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.


… i na koniec „z innej beczki”


Zdjêcia, które zamie¶cili¶my pochodz± z fotograficznego archiwum kontyngentu, a jako,
¿e wykona³o je wielu autorów – trudno jest nam podpisaæ je
konkretnymi nazwiskami.

W zwi±zku z czym wszystkim autorom bardzo serdecznie dziêkujemy.

Tomasz Gackowski
 

W dniu 20.01.2006 r. w ramach kszta³cenia obywatelskiego ¿o³nierze zasadniczej s³u¿by wojskowej z naszej jednostki mieli okazjê zwiedziæ Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Wizytê rozpoczê³y zajêcia po¶wiêcone podstawom prawa konstytucyjnego oraz historii i tradycjom polskiego parlamentaryzmu prowadzone przez pracowników Wszechnicy Sejmowej.

Po tej lekcji patriotyzmu zwiedzili¶my sale posiedzeñ obydwu Izb naszego parlamentu oraz sale posiedzeñ komisji sejmowych. Nasi ¿o³nierze wykazali ogromne zainteresowane dziejami parlamentaryzmu oraz szeroko rozumian± problematyk± prawn±, o czym ¶wiadczy³a ilo¶æ materia³ów popularyzuj±cych dzieje i bie¿±c± dzia³alno¶æ Sejmu, a jakie otrzymali dziêki uprzejmo¶ci Wszechnicy Sejmowej.

Ta forma edukacji parlamentarnej by³a doskona³ym uzupe³nieniem i ugruntowaniem wiedzy na temat polskiej racji stanu oraz naszych interesów narodowych.


Tomasz Gackowski

 

W pierwszych dniach tego roku
w hangarze G.O.T przebywa³a grupa specjalistów z Wojskowych Zak³adów
Lotniczych (WZL-2). Przygotowywali oni samolot MiG-29(nr 70) do transportu
do Bydgoszczy celem przeprowadzenia remontu. Samolot trafi do WZL w do¶æ
niecodzienny sposób, kad³ub samolotu zostanie przetransportowany na
naczepie niskopodwoziowej. Skrzyd³a, stateczniki pionowe i poziome oraz
inne agregaty pojad± na innej naczepie.

Piotr Jaworski