index


 

Poraz pierwszy w historii Polskich Si³ Powietrznych nasza jednostka
mia³a honor i przyjemno¶æ byæ gospodarzem po¿egnania ¿o³nierzy, którzy w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego „ORLIK” bêd± stanowili 8 zmianê kontyngentu NATO na Litwie.

W dniu 30.12.2005 r. przejm± oni od Si³ Powietrznych USA obowi±zki wype³niania misji Air Policing nad Litw±,
£otw± i Estoni±.

Punktualnie o godz. 9.00 Dowódca 2 Korpusu Obrony Powietrznej
z³o¿y³ meldunek Dowódcy Si³ Powietrznych o gotowo¶ci pododdzia³ów do uroczystego
po¿egnania, a nastêpnie po wci±gniêciu flagi g³os zabrali zaproszeni go¶cie:
D-ca Si³ Powietrznych gen. broni. pil. Stanis³aw TARGOSZ, pose³ na Sejm RP
p. Czes³aw MROCZEK oraz Dowódca Kontyngentu pp³k dypl. pil. Robert CIERNIAK.

Uroczysto¶æ zakoñczy³a defilada wojskowa, po której by³ czas na po¿egnanie
z rodzinami i przyjació³mi po czym ca³y sk³ad osobowy PKW „ORLIK” na pok³adach dwóch samolotów CASA 295
odlecia³ na lotnisko pe³nienia misji w miejscowo¶ci SIAULIAI na Litwie.

Góra strony

W dniu 22.12.2005 r. z udzia³em przedstawicieli Dowództwa Si³
Powietrznych, 2 Korpusu Obrony Powietrznej, w³adz Miasta i Gminy Miñsk Mazowiecki
odby³a siê uroczysto¶æ przekazania obowi±zków Dowódcy 1 eskadry lotnictwa taktycznego.
Przekazanie odby³o siê pomiêdzy p³k dypl. pil. Stefanem Rutkowskim, który przechodzi na stanowisko
Zastêpcy Dowódcy 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego w ¦widwinie,a pp³k pil. Robertem Cierniakiem,
który do tej pory pe³ni³ obowi±zki Zastêpcy Dowódcy 1 elt.

Obydwu oficerom, ¿yczymy wszystkiego najlepszego na nowych stanowiskach.

Góra strony

Bal Dywizjonu Dowodzenia, organizowany przy okazji
obchodzonego 18 X ¦wiêta £±czno¶ci, sta³ siê tradycj± i nale¿y do
najwa¿niejszych wydarzeñ towarzyskich w naszej jednostce.

Tegoroczny
jubileuszowy, bo pi±ty ju¿ bal odby³ siê w dniu 8 pa¼dziernika.
By³ on znakomit± okazj± do podsumowania naszych codziennych zmagañ, które
w wiêkszo¶ci niewidoczne na zewn±trz, stanowi± o powodzeniu dzia³añ wszystkich
elementów jednostki. Uczestnikami balu byli kadra oraz pracownicy cywilni
dywizjonu. Nie zabrak³o te¿ by³ych ¿o³nierzy dywizjonu i jego sympatyków.
Go¶cili¶my tak¿e Pos³a na Sejm RP, Starostê Miñskiego Pana Czes³awa Mroczka
oraz Zastêpcê Szefa Lotnictwa, Pana Pu³kownika W³odzimierza Usarka.

Nieod³±czn± czê¶ci± balu by³a ceremonia wrêczenia pucharów zwyciêzcom konkursu
na najlepszego oficera i podoficera dywizjonu. W tym roku w plebiscycie kadry
tryumf odnie¶li ppor. Maciej Skrzypek z kompanii ubezpieczenia lotów i
st. sier¿. Jacek Rojek z kompanii ³±czno¶ci.
Czê¶æ oficjaln± zakoñczy³o uhonorowanie przez dowódcê dywizjonu, Pana Podpu³kownika
Dariusza Szostaka, uczestników wszystkich piêciu ods³on balu, indywidualnymi
medalami pami±tkowymi, wybitymi w V rocznicê pierwszego balu.
Zabawa by³a przednia, a jej uczestnicy bêd± mieli znakomit± okazjê do wspomnieñ,
o czym niech za¶wiadcz± zarejestrowane ujêcia.

Góra strony

W dniu 5 pa¼dziernika byli¶my ¶wiadkami niecodziennego
wydarzenia. W tym dniu go¶cili¶my pierwszego, a jednocze¶nie jedynego polskiego
kosmonautê. W zwi±zku z zakoñczeniem pe³nienia s³u¿by w Si³ach Powietrznych
swój uroczysty po¿egnalny lot na samolocie MiG-29 UB odby³ gen. bryg. pil.
kosmonauta Miros³aw Hermaszewski, który podczas swej przebogatej kariery
zasiada³ on za sterami wszystkich maszyn lataj±cych w polskim lotnictwie
wojskowym, a jego ogromny kunszt mo¿na by³o zaobserwowaæ nad naszym lotniskiem
podczas wykonywania poszczególnych figur w powietrzu.

Po wyl±dowaniu gen. Hermaszewski z³o¿y³ meldunek Dowódcy Si³ Powietrznych gen.
broni pil. Stanis³awowi Targoszowi o zakoñczeniu ostatniego lotu, podziêkowa³
wszystkim go¶ciom za przybycie, a nastêpnie wbrew konwenansom, poprosi³ o zaszczyt
u¶ci¶niêcia d³oni wszystkich obecnych na uroczysto¶ci pilotów, techników i ¿o³nierzy zabezpieczenia lotów.
W uznaniu wysokich umiejêtno¶ci, bogatego do¶wiadczenia oraz kunsztu lotniczego
Dowódca Si³ Powietrznych wyró¿ni³ gen. Hermaszewskiego statuetk± Ikara, symbolicznego
pioniera lotnictwa, a przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej wrêczy³ mu
list gratulacyjny.

To w³a¶nie On w czerwcu 1978 roku z³otymi zg³oskami zapisa³ siê w pamiêci wszystkich
Polaków dos³ownie i w przeno¶ni otwieraj±c nam drogê do gwiazd. Dziêki niemu Polska
sta³a siê czwartym pañstwem ¶wiata, którego przedstawiciel znalaz³ siê w przestrzeni
kosmicznej (po USA, ZSRR i Czechos³owacji). To On równie¿, jako Komendant – Rektor
dêbliñskiej „Szko³y Orl±t” wykszta³ci³ rzesze swych nastêpców w stalowych mundurach.

Po zakoñczeniu ceremonii by³a okazja do spotkania z „m³odszymi kolegami”, czyli
pilotami 1. eskadry lotnictwa taktycznego, podczas którego gen. Hermaszewski dzieli³
siê wspomnieniami, z których oczywi¶cie najwiêksz± uwag± cieszy³y siê te z okresu
pobytu w „gwiezdnym miasteczku” oraz samego lotu w kosmos.

Góra strony

W dniu 4 pa¼dziernika byli¶my gospodarzami niecodziennej
wizyty 56 obserwatorów z 32 krajów ¶wiata, która zwi±zana by³a z realizacj±
zobowi±zañ wynikaj±cych z cz³onkostwa Polski w OBWE, a konkretnie z sygnowania
przez nas tzw. Dokumentu Wiedeñskiego 1999. Nasz kraj, jak ka¿dy z sygnatariuszy,
zobowi±zany jest raz na piêæ lat udostêpniæ miêdzynarodowym obserwatorom jednostki
w³asnych si³ zbrojnych. Jest to wizyta kompleksowa obejmuj±ca wszystkie sk³adniki
funkcjonowania jednostki, a ka¿dy ¿o³nierz zobowi±zany jest do udzielenia wyczerpuj±cej
odpowiedzi na nurtuj±ce go¶ci pytania.

Bardzo szeroki program wizyty obejmowa³ m.in.
briefing na temat „Przeznaczenie, zadania i struktura 23 BLot. oraz 1 elt”, po którym
obserwatorzy, podzieleni na trzy grupy robocze, kolejno odwiedzali obiekty lotniskowe.
Zaprezentowano im m. in. stanowisko kierowania lotami oraz wszystkie statki powietrzne
znajduj±ce siê w naszej jednostce, w tym oczywi¶cie samolot MiG-29 wraz z pe³nym wyposa¿eniem.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê pokaz dy¿uru ratowniczego klucza ¶mig³owców SAR,
gdzie do naszych „lataj±cych lekarzy” kierowano szczególnie du¿o pytañ.

Na terenie koszar obserwatorzy zapoznali siê z systemem szkolenia pilotów przy u¿yciu
symulatora lotu KTS-21 oraz zwiedzili salê tradycji, miejsca zakwaterowania ¿o³nierzy
zasadniczej s³u¿by wojskowej, Izbê Chorych a tak¿e sto³ówkê. Na placu apelowym obserwatorzy
mieli okazjê do bezpo¶redniego kontaktu z uzbrojeniem i indywidualnym wyposa¿eniem
znajduj±cym siê w naszej jednostce. Wizytê w koszarach zakoñczy³ dynamiczny pokaz
jednostki ratowniczo – ga¶niczej Wojskowej Stra¿y Po¿arnej. – Nie spodziewa³em siê,
¿e polscy ¿o³nierze tak szybko potrafi± przerobiæ sedana na kabriolet – tak jeden
z obserwatorów skomentowa³ b³yskawiczne odciêcie dachu samochodu osobowego w ramach
prezentacji ratownictwa drogowego.

Wieczorem, po godzinnym spotkaniu w zamkniêtym gronie obserwatorów w klubie garnizonowym,
podczas którego uzgadniali oni robocz± wersjê protoko³u z wizyty, zaproszono do sali kinowej
dowództwa obydwu naszych jednostek i zapoznano stronê polsk± z tre¶ci± tego protoko³u.
Po godz. 21.00 go¶cie opu¶cili Miñsk Mazowiecki, aby nazajutrz kontynuowaæ wizytê,
tym razem ju¿ w 1 Brygadzie Pancernej w Weso³ej.

Góra strony

W dniu 17 sierpnia odwiedzi³ nasz± jednostkê premier rz±du RP Marek Belka.
Celem wizyty by³o zapoznanie sie z nasz± jednostk±, z jej zadaniami, szkoleniem oraz wyposa¿eniem.
Jednak¿e g³ównym elementem wizyty by³ lot samolotem MiG-29.

Premiera na lotnisku w Miñsku Mazowieckim z pe³nymi honorami
powitali: Dowódca Si³ Powietrznych gen. broni. pil. Stanis³aw Targosz, Dowódca 2 Korpusu Obrony Powietrznej
gen.bryg. Tadeusz Kuziora, Dowódca 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego gen.bryg. S³awomir Dygnatowski, Dowódca
23 Bazy Lotniczej p³k dr pil. Jan Rajchel oraz Dowódca 1 Eskadry Lotnictwa Taktycznego pp³k pil. Stefan Rutkowski.

Obeni byli tak¿e przestawiciele w³adz miasta i gminy Miñsk Mazowiecki w osobie burmistrza miasta Zbigniewa Grzesiaka,
starosty powiatu miñskiego Czes³awa Mroczka oraz wójta gminy Sylwestra D±browskiego.

Góra strony

W dniu 09.08.2005 r w naszej jednostce wizytê z³o¿y³ dowódca
Si³ Powietrznych Ukrainy – gen. broni Anatolij J. Toropczyn w towarzystwie
oficerów swojego sztabu. Stronê polsk± reprezentowa³ Dowódca Si³ Powietrznych
gen. broni pil. Stanis³aw Targosz, natomiast honory gospodarzy pe³nili dowódca
23. Bazy Lotniczej p³k dr pil. Jan Rajchel oraz dowódca 1. eskadry lotnictwa
taktycznego pp³k dypl. pil. Stefan Rutkowski.

Wizytê rozpoczê³a multimedialna prezentacja dotycz±ca roli, zadañ i struktury 23.
Blot. i 1. elt. Ukraiñscy go¶cie wykazywali wielkie zainteresowanie reform± naszego
rodzaju wojsk oraz naszymi dotychczasowymi do¶wiadczeniami z cz³onkostwa w NATO w
kontek¶cie kandydowania Ukrainy do tego paktu.

Kolejnym punktem programu by³ pokaz statyczny samolotu MIG-29 w wersji my¶liwskiej,
po którym go¶ciom zaprezentowano bêd±cy na wyposa¿eniu bazy sprzêt wysoko¶ciowo –
ratowniczy. Program wizyty przewidywa³ równie¿ zwiedzanie Sali Tradycji w której
go¶ciom przedstawiono bogat± historiê obydwu naszych jednostek. Na zakoñczenie
wizyty gen. Toropczyn dokona³ pami±tkowego wpisu do kroniki jednostki.

Góra strony

W dniach 1 – 4 sierpnia 2005 roku specjalistyczna za³oga z
Wêgier wykona³a oblot nowego, na naszym lotnisku, urz±dzenia – radiolokacyjnego
systemu l±dowania GCA 2000.
Zgodnie z oczekiwaniami loty przebieg³y bez problemów, w czym g³ówna zas³uga naszych
techników, oraz specjalistów firmy ITT Gilfillan, którzy wspólnie montowali i
uruchamiali urz±dzenie.
System GCA 2000 docelowo zast±pi przy kontroli lotów i l±dowañ wys³u¿ony, lecz równie
u¿yteczny Radiolokacyjny System L±dowania RSP-10.

Na zdjêciach poni¿ej mo¿emy zobaczyæ samolot Turbolet L-410, który wykonywa³ oblot,
urz±dzenie GCA2000, fragmenty aparatury kontrolno-pomiarowej zainstalowanej na samolocie i jeden z widoczków
naszej okolicy jaki podziwiali wêgierscy piloci podczas oblotu.

Góra strony

W dniu 17 sierpnia nasz± jednostkê po raz kolejny odwiedzi³o
ruchome laboratorium z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Warszawie. Jako, ¿e w naszych szeregach mamy wielu honorowych dawców krwi,
tak¿e i tym razem wizyta laboratorium spotka³a siê z oczekiwanym odzewem.
Odpowiadaj±c na apel s³u¿by zdrowia, w przeci±gu ca³ego dnia przez stanowiska
przeznaczone do oddawania krwi przewinê³o siê ponad piêædziesiêciu ¿o³nierzy.

Góra strony

Przedstawiamy krótki fotoreporta¿ z sobotniego festynu lotniczego. Zdjêcia nie oddaj± wspania³ej atmosfery jaka towarzyszy³a pokazom. Go¶cie dopisali,
pogoda równie¿, tak¿e jest co wspominaæ. A ci co nie przyjechali niech ¿a³uj± bo by³o na co popatrzeæ.

Góra strony

W sobotê 14 maja na naszym lotnisku odby³ siê trening modelarzy,
którzy zaprezentuj± swoje wspania³e maszyny na sobotnim festynie.

Góra strony

W dniu 14.04.2005 r. odby³o sie uroczyste wprowadzenie do podzia³u bojowego ciê¿kiego, lotniskowego
samochodu ratownictwa ga¶niczego Mercedes Arctos po³±czone ze szkoleniem z obs³ugi tego pojazdu.
Podczas szkolenia zaprezentowano walory nowego pojazdu oraz przeprowadzono krótki pokaz gaszenia.

W¶ród zaproszonych go¶ci byli: pani prezez firmy „Szczê¶niak”, przedstawiciele WOP, przedstawiciele PSP
z Druhem Antonim Tarczyñskim oraz komendanci WSP województwa mazowieckiego.

Góra strony

¦cis³a wspó³praca z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej
Policji w Miñsku Mazowieckim ma bezpo¶redni wp³yw na ograniczenie negatywnych
zdarzeñ w sferze dyscypliny. Czêstym go¶ciem w naszej jednostce jest sier¿.
szt. Pawe³ Salamon, przewodnik psa wyszkolonego do wyszukiwania zapachu ¶rodków
odurzaj±cych – Ranga. Ju¿ sama obecno¶æ tego sympatycznego, ale jednocze¶nie
budz±cego respekt czworonoga odnosi po¿±dany skutek. Potencjalni posiadacze
narkotyków musz± mieæ ¶wiadomo¶æ, ¿e ewentualna obecno¶æ ¶rodków odurzaj±cych
zostanie natychmiast ujawniona. W dniu 4 kwietnia, w ramach profilaktyki
antynarkotykowej, po raz kolejny dokonano przeszukania obiektów koszarowych
pod k±tem obecno¶ci narkotyków. Wynik przeszukania by³ negatywny.

Góra strony

W dniu 31 marca w Klubie Garnizonowym przeprowadzono odprawê
kadry 23. Bazy Lotniczej, w ramach której odby³y siê spotkania z sêdzi± Wojskowego
S±du Garnizonowego w Warszawie, przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji i
¯andarmerii Wojskowej oraz dyrektorem Oddzia³u „Mazowsze” Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
By³a to jednocze¶nie okazja do podsumowania wspó³zawodnictwa pododdzia³ów w 2004 roku.
W zakresie poziomu kszta³towania i utrwalania po¿±danych postaw ¿o³nierskich, stanu
dyscypliny oraz warunków wyzwalania aktywno¶ci s³u¿bowej i spo³ecznej pierwsze trzy
miejsca zajê³y nastêpuj±ce pododdzia³y:


I Miejsce – kompania ochrony

II Miejsce – kompania transportowa

III Miejsce – kompania ³±czno¶ci


W zakresie wspó³zawodnictwa sportowego pierwsze trzy miejsca zajê³y:


I Miejsce – kompania ubezpieczenia lotów

II Miejsce – kompania ³±czno¶ci

III Miejsce – kompania ochrony

Góra strony

W dniu 30 marca na terenie 23. Bazy Lotniczej po raz ostatni
jako Dowódca Si³ Powietrznych go¶ci³ gen. broni dr hab. pil. Ryszard Olszewski.
Wizyta ta wi±za³a siê z zakoñczeniem pe³nienia obowi±zków na tym stanowisku.
Dowódca podziêkowa³ ca³emu stanowi osobowemu Si³ Powietrznych za du¿e zaanga¿owanie
w wykonywanie swoich obowi±zków oraz ¿yczy³ wszystkim wielu dalszych sukcesów
w nie³atwej s³u¿bie obrony polskiego nieba.

Zgodnie z ceremonia³em ka¿dy koñcz±cy karierê pilot wojskowy
odbywa tak zwany po¿egnalny lot. Aby tradycji sta³o siê zado¶æ, o godz. 10.00
w niebo wzbi³ siê samolot MiG-29 UB, za którego sterami zasiadali gen. Olszewski
oraz Dowódca 1. eskadry lotnictwa taktycznego pp³k dypl. pil. Stefan Rutkowski.

Tego rodzaju wydarzenie jest bardzo wa¿n± chwil± tak dla pilota,
jak i dla ca³ych Si³ Powietrznych, czego odzwierciedleniem by³a uroczysta oprawa
przedsiêwziêcia, którego ¶wiadkami byli przedstawiciele lokalnych w³adz oraz mediów.

Góra strony

W dniu 19 marca 2005 r., jak co roku, przedstawiciele naszej jednostki zrzeszeni w ko³ach
zainteresowañ dzia³aj±cych przy klubie ¿o³nierskim wziêli udzia³ w kolejnej edycji przegl±du amatorskiej
twórczo¶ci artystycznej ATA’2005 na szczeblu 2 Korpusu Obrony Powietrznej.
Poprzeczka zosta³a zawieszona bardzo wysoko, gdy¿ w poprzednich latach nasi plastycy i fotograficy wracali
z tego konkursu z przys³owiow± tarcz±. Tym razem jury, któremu przewodniczy³ mjr Eryk Spóz z Wydzia³u Spo³eczno –
Wychowawczego 2 KOP, a zasiada³o w nim wiele cenionych autorytetów ze ¶wiata muzyki i plastyki, równie¿ doceni³o
naszych artystów – amatorów. W kategorii „fotografia” laureatami konkursu zostali: st. chor. Micha³ Owsianko za
prace pt. „Jesieñ czas odlotów”, „Brytyjski ³ad” i „W s³oñcu”, sier¿. Grzegorz Rokicki za prace „Przed pierwszym
strza³em” i „Niewidzialny” oraz Anna Maj za cykle fotograficzne „Barwy jesieni” i „Szron”. Na zakoñczenie konkursu
Szef Wydzia³u Spo³eczno – Wychowawczego 2 KOP pp³k Wies³aw Kosicki ¿yczy³ wszystkim laureatom dalszych sukcesów
podczas przegl±du na szczeblu Si³ Powietrznych.

Poni¿ej przedstawiamy nagrodzone prace.

Góra strony

Dowódca kompani ³±czno¶ci kpt. Micha³ Romaniuk, który postanowi³ wesprzeæ PKW IRAK w III zmianie rozpocz±³
przygotowania do misji w Elbl±gu 12.03.2004r. Szkoli³ sie w Batalionie dowodzenia dla potrzeb sztabu dywizji,
pe³ni³ tam funkcjê dowódcy plutonu central telefonicznych. Do Iraku wylecia³ 02.08.2004r a szczê¶liwie powróci³ 16.02.2005r.
Teraz odpoczywa na zas³u¿onym urlopie.

Góra strony

W dniu 1 marca 2005 roku po raz kolejny na terenie 23 Bazy Lotniczej i 1 eskadry lotnictwa taktycznego przebywa³a
dziewiêtnastoosobowa delegacja przedstawicieli Air War College. By³a to czê¶æ podró¿y studyjnej po krajach europejskich rocznika
2005 tej wojskowej uczelni. Program wizyty obejmowa³ m.in. spotkanie z dowódcami obu naszych jednostek, briefing na temat
„Przeznaczenie, zadania i struktura 23 BLot. oraz 1 elt”, pokaz statyczny samolotu MiG-29 wraz z wyposa¿eniem, pokaz symulatora
lotu KTS-21 oraz zapoznanie z histori± i tradycjami jednostek. Na zakoñczenie wizyty Col. USAF Michael Korcleck, zabieraj±c
g³os w imieniu studentów, wyrazi³ przekonanie, i¿ by³a to doskona³a okazja do praktycznej wymiany pogl±dów i podniesienia
poziomu wiedzy na temat zasad u¿ycia lotnictwa SZ RP.

Góra strony