index


 

W dniu 28 grudnia po raz kolejny tym razem do Sudanu z naszego lotniska wystartowa³ samolot
CASA na pok³adzie którego znalaz³o sie 3,5 tony darów Polskiej Akcji Humanitarnej.

Podczas za³adunku darów obecni byli przedstawiciele Rz±du RP, MSZ oraz Polskiej Akcji Humanitarnej.
Ca³o¶æ przedsiêwziêcia skrupulatnie podgl±da³y nasze rodzime media: Polska Zbrojna, Gazeta Wyborcza, TVN-24, RMF-FM, TVP1, TAI, PAP, Telewizyjny Kurier Mazowiecki

Góra strony

W tak szczególnym dla wszystkich dniu, jakim jest Wigilia Bo¿ego Narodzenia,
jednostka wojskowa nie mo¿e zamykaæ swych podwojów, a co za tym idzie, nie wszyscy
¿o³nierze mog± pozwoliæ sobie na spêdzanie ¶wi±t wraz ze swymi najbli¿szymi.
W tym roku przyby³ do nas Dowódca 2 Korpusu Obrony Powietrznej gen. bryg. pil.
Tadeusz Kuziora. Podczas wigilijnego wieczoru odwiedzi³ ¿o³nierzy pe³ni±cych s³u¿bê w obiektach
lotniskowych, za¶ kulminacyjnym punktem wizyty by³o spotkanie op³atkowe z obsadami
dy¿uru bojowego oraz dy¿uru ratowniczego. Dowódca 2 KOP z³o¿y³ wszystkim obecnym
¿yczenia zdrowych i pogodnych ¶wi±t oraz szczê¶liwego, a przede wszystkim spokojnego
Nowego Roku. Nastêpnie w imieniu swoim oraz dowódcy 1. elt g³os zabra³ dowódca 23. BLot. p³k
dr pil. Jan Rajchel, który przekaza³ dowódcy 2 KOP s³owa podziêkowania za wizytê,
oraz obieca³, i¿ w 2005 roku znakomita wspó³praca obydwu naszych jednostek nadal
owocowa³a bêdzie wysokimi wynikami w szkoleniu. Podczas dzielenia siê op³atkiem
dominowa³y ¿yczenia jak najmniejszej ilo¶ci realnych wylotów dla za³óg pe³ni±cych
dy¿ur bojowy oraz ratowniczy. Nie zabrak³o tak¿e tradycyjnych wigilijnych potraw oraz prezentów. Dziêki przychylno¶ci
Dowódcy 2 KOP obiekty lotniskowe wzbogaci³y siê o nowy sprzêt i wyposa¿enie.

Góra strony

W dniu 1.12.2004 roku w ramach profilaktyki antynarkotykowej, a zarazem
zabezpieczenia czasu wolnego dla ¿o³nierzy zasadniczej s³u¿by wojskowej,
go¶cili¶my aktorów z Krakowa, którzy przyjechali do nas z przedstawieniem pt. „Lustra”.
Spektakl opowiadaj±cy historiê m³odego cz³owieka, który przez pseudo przyjació³
wci±gniêty zosta³ w ¶wiat narkotyków, spotka³ siê z gor±cym przyjêciem publiczno¶ci,
a jego przes³anie na d³ugo zapadnie w pamiêci naszych ¿o³nierzy.

Góra strony

W dniu 13 pa¼dziernika 2004 r. w obiekcie basenu garnizonowego odby³y siê zawody p³ywackie kadry i ¿o³nierzy s³u¿by zasadniczej pod has³em:„… i ty mo¿esz zostaæ Otyli± Jêdrzejczak „

W wyniku zaciêtej rywalizacji miêdzy jako zwyciêzca zosta³
wy³oniony

st.szer. Jaros³aw M¡SIOR

który w dniach 3.11 do 10.11.2004 r. reprezentowa³ nasz± jednostkê w Mistrzostwach Wojska Polskiego w p³ywaniu
zdobywaj±c w nich tytu³ mistrza w stylu grzbietowym na dystansie 100 metrów z wynikiem 1:08:36.

Góra strony

Ju¿ po raz czwarty jednostka nasza zabezpiecza³a wylot wojskowego samolotu
do Pó³nocnej Osetii. Witaminy, leki przeciwbólowe, ¶rodki opatrunkowe i higieny,
a tak¿e odzie¿, zabawki oraz przybory szkolne – w sumie oko³o trzech ton darów
zosta³o przekazane potrzebuj±cym w Bies³anie. Zarówno ten jak i poprzednie
transporty organizowane by³y wspólnie przez Caritas Polska i resort obrony.

Góra strony

W dniu 04.11.2004 r. w 23 Bazie Lotniczej i 1 eskadrze lotnictwa taktycznego
w Miñsku Mazowieckim z studyjn± wizyt± przebywa³a 42 osobowa grupa oficerów
VI edycji Kursu Sztabu Generalnego z Wy¿szej Szko³y Si³ Zbrojnych Hiszpanii (ESFAS).
Program wizyty obejmowa³ m.in. briefing, podczas którego go¶cie zostali
zapoznani z zadaniami, struktur±, wyposa¿eniem i wybranymi elementami
szkolenia obu jednostek. Nastêpnie go¶ciom przedstawiono historiê i tradycje
23 Blot. i 1 elt, po czym przewodnicz±cy delegacji odby³ lot w
kabinie treningowo – symulacyjnej samolotu MiG – 29 (KTS – 21).

Góra strony

Na zaproszenie Dyrekcji Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2 w Miñsku Mazowieckim, w dniu 14.10.2004 r., delegacja 23 Bazy Lotniczej bra³a
udzia³ w uroczysto¶ciach zwi±zanych z Dniem Edukacji Narodowej oraz 60-leciem istnienia szko³y.
W ramach uroczysto¶ci zosta³ odczytany apel poleg³ych, kompania reprezentacyjna naszej jednostki odda³a salwê honorow±, poczym z³o¿ono
wi±zanki kwiatów pod pomnikiem ku czci Powstañców Warszawy, których to imiê nosi szko³a.

Góra strony

10 pa¼dziernika 2004 r. odby³o siê æwiczenie ¿o³nierzy rezerwy,
które rozpoczê³o siê z³o¿eniem przysiêgi wojskowej przez ¿o³nierzy
posiadaj±cych przydzia³y mobilizacyjne. Æwicz±cy zapoznali siê miêdzy
innymi z zadaniami, histori± i tradycj± naszej jednostki.

Góra strony

W dniu 27.04.2004 r. na terenie 23 Bazy Lotniczej i 1 eskadry lotnictwa
taktycznego w Miñsku Mazowieckim po raz kolejny go¶ci³a delegacja kadry dydaktycznej
i s³uchaczy Air War College na czele z komendantem uczelni gen. Raisim ARSLAN.
W ramach wizyty dowódca 23 BLot. pp³k dr pil. Jan Rajchel zapozna³ cz³onków delegacji
z przeznaczeniem i struktur± bazy, za¶ briefing na temat zadañ realizowanych przez 1
elt przeprowadzi³ jej dowódca – pp³k dypl. pil. Stefan Rutkowski. Go¶ciom zademonstrowano
równie¿ w pokazie statycznym samolot MiG – 29 wraz z uzbrojeniem i wyposa¿eniem wysoko¶ciowo – ratowniczym.
Wizytê zakoñczono zwiedzaniem sali tradycji, gdzie zaprezentowano historiê i tradycje obu jednostek.

Góra strony

Na pocz±tku czerwca 2004 roku na terenie naszej bazy przeprowadzono pod
kierownictwem p³k dypl. Mariana Deringa æwiczenia instrukta¿owo metodyczne z dowódcami
jednostek 2 KOP. Tematem æwiczeñ by³o „Przygotowanie pododdzia³ów taktycznych ZT
i oddzia³ów do realizacji zadañ taktycznego rozmieszczenia w operacyjnym rozwiniêciu
jednostek korpusu”. Obejmowa³o ono m.in. nastêpuj±ce przedsiêwziêcia: pog³êbienie
umiejêtno¶ci metodycznych i organizacyjnych w przygotowaniu, organizowaniu i prowadzeniu
æwiczeñ taktycznych, doskonalenie metodyki pracy dowództw ZT i oddzia³ów w procesie
przygotowania i organizowania æwiczeñ eskadrowych, dywizjonowych i batalionowych.

Góra strony

W dniu 13 maja 2004 roku na zaproszenie Dowódcy Wojsk Lotniczych
i Obrony Powietrznej gen.broni pil.dr hab. Ryszarda OLSZEWSKIEGO na terenie 23. Bazy Lotniczej oraz
1 eskadry lotnictwa taktyczego go¶ci³ dowódca Si³ Powietrznych USA w Europie
gen. Robert H. Foglesong, pe³ni±cy jednocze¶nie funkcjê dowódcy Si³ Powietrznych NATO
w Europie Pó³nocnej (AIRNORTH-NATO)

Go¶æ wzi±³ udzia³ w locie samolotem szkolno-bojowym Mig-29UB, w którym towarzyszy³
mu dowódca 1 elt pp³k dypl. pil. Stefan RUTKOWSKI. Polscy piloci po raz kolejny
mieli okazjê testowaæ wielozadaniowe samoloty F-16, za sterami amerykañskich samolotów
zasiedli m.in. gen. Olszewski oraz dowódca 23 Bazy Lotniczej pp³k pil. dr Jan RAJCHEL

Polskie Si³y Powietrzne s± bardzo profesjonalne. (…) Moja obecno¶æ w
Polsce ¶wiadczy o tym, jak wa¿ne s± one dla NATO”


powiedzia³ gen. Foglesong po zakoñczeniu lotów.

Góra strony

W dniach 22 – 27 marca tego roku w ramach æwiczenia pod kryptonimem „Polish Dancer ’04”
go¶cili¶my pilotów i obs³ugê naziemn± 801. eskadry Królewskich Si³ Powietrznych Marynarki Wojennej z Wielkiej Brytanii.
Go¶cie przylecieli na 7 samolotach typu Sea Harrier FA 2 z bazy Yeovilton w Somerset.
W czasie wolnym od æwiczeñ lotnicy brytyjscy zapoznali siê z histori± i tradycjami 23
Bazy Lotniczej i 1 eskadry lotnictwa taktycznego, a tak¿e mieli okazjê podziwiaæ zabytki Warszawy i Krakowa.

Góra strony

W dniu 2 marca po raz kolejny na terenie 23 Bazy Lotniczej
i 1 eskadry lotnictwa taktycznego przebywa³a delegacja przedstawicieli
Air War College w sk³adzie 4 wyk³adowców i 16 studentów. Program wizyty obejmowa³
spotkanie z dowódcami obu naszych jednostek, briefing na temat „Przeznaczenie, zadania i struktura 23 BLot
oraz 1 elt”
, pokaz statyczny samolotu MiG – 29 wraz z wyposa¿eniem, pokaz symulatora lotu
KTS – 21 oraz zapoznanie z histori± i tradycjami jednostek.

Góra strony

W dniu 16 stycznia 2004 r. podczas uroczystej zbiórki, w obecno¶ci Dowódcy
2 KOP p³k dypl. pil. Ryszarda WILANTEWICZA., lokalnych w³adz samorz±dowych i
licznie zgromadzonych go¶ci nast±pi³a zmiana na stanowisku dowódcy 23. Bazy Lotniczej.
Dotychczasowy dowódca – p³k dypl. pil. W³odzimierz USAREK, po sze¶ciu latach dowodzenia,
awansowa³ na stanowisko Zastêpcy Szefa Wojsk Lotniczych WLOP. Nowym Dowódc± 23 BLot zosta³ pp³k pil. dr Jan RAJCHEL

Góra strony