index


 

W dniu 29 grudnia w Sali Tradycji w obecno¶ci Dowódcy 23 Bazy Loniczej,
przedstawicieli w³adz samorz±dowych, kadry i licznie przyby³ych pracowników
cywilnych wojska odby³o sie po¿egnanie zastêpcy dowódcy bazy Pana oo³k dypl. Romana WIARANOWSKIEGO,
który odszed³ w stan spoczynku po 34 latach s³u¿by.

Góra strony

W dniu 18 grudnia 2003 roku w sali tradycji jednostki odby³a siê uroczysto¶æ
jubileuszu pracowników cywilnych wojska. Za d³ugoletni± pracê nagrody i upominki
wrêcza³ dowódca bazy p³k W³odzimierz. Usarek. W¶ród uhonorowanych znale¼li siê:

 • p. El¿bieta PASKA
 • p. Urszula GA£¡ZKA
 • p. Roman NASI£OWSKI
 • p. Grzegorz TUSIÑSKI

Po 20 latach pracy:

 • p. Krystyna ¦MIGASIEWICZ
 • p. Bo¿ena CHICZEWSKA
 • p. Barbara CHO£UJ
 • p. Gra¿yna BYDZIÑSKA
 • p. Jolanta £OPACKA
 • p. Jadwiga PRZEDLACKA
 • p. Wanda DZIERGIEWICZ
 • p. Józef PRZYBYSZ
 • p. Dariusz LEWANDOWSKI
 • p. Stanis³aw KRZY¯ANOWSKI
 • p. Miros³aw RADOSZ
 • p. Ryszard OSYPIUK
 • p. Tadeusz GUJSKI

Po 30 latach pracy:

 • p. Ma³gorzata PRZYBYSZ
 • p. Barbara POLAK
 • p. Maria NOWAK
 • p. Jadwiga KOWALSKA
 • p. Maria ZACHARCZUK
 • p. Henryk MUÆKO
 • p. Waldemar OLICHWIROWICZ

Po 35 latach pracy:

 • p. Krystyna O¯AROWSKA
 • p. El¿bieta OSYTEK

Po 45 latach pracy:

 • p. Krystyna JACHYRA
 • p. Zdzis³aw HRYCIUK

Góra strony

W dniu 29 listopada zgodnie z tradycj± odby³ sie kolejny „Bal Andrzejkowy”. Organizatorem
szampañskiej zabawy by³, jak co roku, mjr Andrzej GUSIEW – dowódca dywizjonu technicznego.

W trakcie balu nie zabrak³o ciekawych konkursów i tradycyjnego „lania wosku” przez dziurkê od klucza.
Kadra i zaproszeni go¶cie wraz z osobami towarzysz±cymi bawili siê do bia³ego rana.

Góra strony

W dniu 11 listopada 2003 r. obchodzili¶my 85 rocznicê odzyskania niepodleg³o¶ci.
Tê listopadow± rocznicê prze¿yli¶my w godny sposób, nie zapominaj±c o wszelkich
zrywach niepodleg³o¶ciowych, jakie mia³y miejsce w ci±gu meandrów polskiej historii.
Uroczysto¶ci rozpoczê³y siê zbiórk± pocztów sztandarowych i zaproszonych go¶ci,
po czym nast±pi³ przemarsz z udzia³em szwadronu u³anów ulicami Miñska Mazowieckiego
pod ko¶ció³ p.w. NMP, gdzie zosta³a odprawiona uroczysta msza ¶w.

W dalszej czê¶ci zosta³y z³o¿one wieñce i kwiaty pod pomnikiem niepodleg³o¶ci.
W godzinach wieczornych rocznicê odzyskania niepodleg³o¶ci u¶wietni³ koncert
Orkiestry Dêtej Regionalnego Zespo³u Pie¶ni i Tañca „D±brówka”, odby³ siê tak¿e
recital w wykonaniu p. Janusza Zakrzewskiego, jednego z filmowych odtwórców
postaci marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Spo³eczeñstwo miasta Miñska Mazowieckiego
swym uczestnictwem w uroczysto¶ciach potwierdzi³o swoje uznanie dla tych,
którzy wywalczyli niepodleg³± Polskê.

Góra strony

Dzieñ £±czno¶ciowca – ¶wiêto wszystkich ¿o³nierzy i pracowników s³u¿by ³±czno¶ci,
obchodzone od 1960 roku. Ma ono upamiêtniaæ powstanie z inicjatywy króla Zygmunta Augusta
18 pa¼dziernika 1558 roku pierwszej poczty publicznej.

W tym roku odby³ siê ju¿ trzeci bal z okazji ¶wiêta ³±czno¶ci w 23 Blot. Dziêki
uprzejmo¶ci dowódcy bazy p³k pil. W³odzimierza Usarka tradycja balów jubileuszowych
mo¿e byæ kontynuowana. W trakcie uroczysto¶ci nast±pi³o rozstrzygniêcie konkursu
na najlepszego oficera, chor±¿ego i podoficera dywizjonu dowodzenia.
Zwyciê¿yli: w¶ród oficerów mjr Dariusz Szostak – dowódca dywizjonu dowodzenia,
w¶ród chor±¿ych m³. chor. sztab. Ireneusz Serafin – dowódca plutonu KF,
w¶ród podoficerów st. plut. Tomasz Chrzanowski – szef kompanii ³±czno¶ci.
Zwyciêzcy zostali wyró¿nieni okoliczno¶ciowymi pucharami, które wrêczy³ dowódca bazy.
Zaproszeni go¶cie i kadra dywizjonu dowodzenia wraz z ¿onami bawili siê do bia³ego rana.

Góra strony

Na zaproszenie dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powitrznej gen. broni pil.
Ryszarda Olszewskiego przebywa³ we WLOP z rewizyt± dowódca Taktycznych Si³
Powietrznych Danii gen. mjr Leif Simonsen. Genera³ Simonsen interesowa³ siê
przygotowaniami do wspó³pracy z krajami nadba³tyckimi zaproszonymi do NATO.
Genera³ Simonsen odwiedzi³ równie¿ 23 Bazê Lotnicz± i 1eskadrê lotnictwa taktycznego.
Po przybyciu na lotnisku w Miñsku Mazowieckim go¶ci przywita³ dowódca 2. KOP gen. bryg.
pil. Zbigniew Bielewicz. Informacjê o strukturze organizacyjnej i zadaniach 23 Blot
i 1. elt przedstawili oficerowie z wymienionych jednostek. W trakcie spotkania
genera³ Simonsen interesowa³ siê wzajemnymi relacjami, wspó³prac± bazy i eskadry
lotniczej, planowaniem i przygotowaniem lotów w eskadrze oraz remontami i obs³ug± samolotów.
W toku pokazu statecznego samolotu MiG-29 z rozwiniêtymi wariantami uzbrojenia
omówiono jego dane taktyczno – techniczne. Po krótkim przygotowaniu genera³ Simonsen
odby³ 40-minutowy lot samolotem MiG-29UB w towarzystwie dowódcy 1. elt pp³k. pil. Stefana Rutkowskiego.
Po wyl±dowaniu nie kry³ swojego zadowolenia, dziel±c siê wra¿eniami z lotu.

Góra strony

W dniach 10-24 wrze¶nia przeprowadzony zosta³ Otwarty Turniej Pi³ki No¿nej.
Komisja weryfikacyjna w sk³adzie:

 • Przewodnicz±cy komisji – mjr Jaros³aw MARCINIAK
 • Sêdzia g³ówny – kpt. Jacek B¡K
 • Sekretarz – plut. Marcin DARCZUK

dopu¶ci³a wszystkich zg³oszonych zawodników.

Rozegrano 52 spotkania, strzelaj±c 144 bramki. Królem strzelców zosta³ plut.
Marcin DARCZUK z dru¿yny „Z£OTE CH£OPAKI” (sztab) strzelaj±c 11 bramek.

W wyniku sportowej rywalizacji uzyskano nastêpuj±ce rezultaty:


PIERWSZE MIEJSCE

„BRAVO” (dywizjon techniczny) z sum± 14 punktów;


DRUGIE MIEJSCE

„Z£OTE CH£OPAKI” (sztab) z sum± 13 punktów;


TRZECIE MIEJSCE

„BIA£E OR£Y” (dywizjon dowodzenia) z sum± 12 punktów;


CZWARTE MIEJSCE

„PAJ¡KI” (dywizjon dowodzenia) z sum± 11 punktów;


Dowódca 23. Bazy Lotniczej miejsc wyró¿ni³ za zdobycie pierwszego miejsca Pucharem Przechodnim,
za zdobycie drugiego i trzeciego miejsca Dyplomem Dowódcy.
Góra strony

W dniach 26 – 31.08.2003 roku na zaproszenie dowódcy WLOP gen. broni Ryszarda
Olszewskiego w Polsce przebywa³a delegacja Radzieckich i Rosyjskich weteranów – lotników
pu³ku lotniczego „Warszawa” wraz z przedstawicielem administracji pañstwowej. W sk³ad delegacji wchodzili:

 • Genera³ pu³kownik Niko³aj Timofiejewicz Antoszkin – przewodnicz±cy delegacji – cz³onek zjednoczonej rady weteranów wojny i s³u¿by wojskowej w Si³ach powietrznych Federacji Rosyjskiej, uczestnik konfliktów zbrojnych;
 • Genera³ porucznik Piotr Fiedorowicz Tieriechow – pierwszy zastêpca przewodnicz±cego zjednoczonej rady weteranów wojny i s³u¿by wojskowej w Si³ach powietrznych Federacji Rosyjskiej, honorowy obywatel Czechos³owacji;
 • Pu³kownik Iwan Paw³owicz Golej – cz³onek zjednoczonej rady weteranów wojny i s³u¿by wojskowej w Si³ach powietrznych Federacji Rosyjskiej;
 • Pu³kownik Georgij Borysowicz Dragunow – weteran Polskich Si³ Powietrznych na Wschodzie w latach Wielkiej Wojny Ojczy¼nianej 1941 – 1945;
 • Pu³kownik Tagir Baficz Hizbulin – przedstawiciel Naczelnego Dowódcy Si³ Powietrznych Federacji Rosyjskiej;
 • Pan Wiaczes³aw Iwanowicz Zigalin – zastêpca przewodnicz±cego administracji £uchowskiego Rejonu Obwodu Moskiewskiego.

W programie wizyty by³o m.in. uczestnictwo w ¶wiatowym zlocie lotników polskich, którego otwarcie mia³o miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie oraz w Air Show w Radomiu. Go¶cie zwiedzili bazê dydaktyczno – szkoleniow±
Wy¿szej Szko³y Si³ Powietrznych w Dêblinie, po czym udali siê do Miñska Mazowieckiego, gdzie przywita³ ich dowódca 23 Bazy Lotniczej p³k dypl. pil. W³odzimierz Usarek, który przedstawi³ tradycje i dzieñ dzisiejszym 23 Blot
i 1 elt, Po spotkaniu z burmistrzem, p. Zbigniewem Grzesiekiem, go¶cie z³o¿yli kwiaty pod pomnikiem poleg³ych ¿o³nierzy radzieckich. Delegacja rosyjska zwiedzi³a równie¿ Muzeum Socrealizmu w Koz³ówce oraz Muzeum w Liwie.

Góra strony

W sierpniu odby³y siê uroczyste zbiórki Bazy z okazji ¦WIÊTA ¯O£NIERAZ POLSKIEGO oraz
¦WIÊTA LOTNICTWA. W tych sierpniowych dniach wracamy my¶l± do bohaterów minionych
lat, do tych, którzy walczyli o Polskê, budowali nasz± rzeczywisto¶æ, wp³ywali na kszta³t
organizacyjny i techniczny polskiego lotnictwa wojskowego, szkolili liczne zastêpy personelu lataj±cego,
a tak¿e do tych, którzy zapewniali bezpieczne latanie.

Podczas zbiórki odczytany zosta³ okoliczno¶ciowy rozkaz, a Dowódca Bazy p³k W³odzimierz USAREK
wyró¿ni³ przoduj±c± kadrê, ¿o³nierzy s³u¿by zasadniczej oraz pracowników cywilnych wojska.
Wrêczone zosta³y medale i akty mianowania na kolejny stopieñ wojskowy.

Góra strony

W dniu 22 sierpnia odby³ sie festyn zorganizowany w 59 rocznicê pierwszego
wylotu bojowego pilotów 1 PLM „WARSZAWA”, którzy podczas wojny stacjonowali w Zadybiu Starym.
Organizatorzy szacowali, ¿e oko³o 2 tysi±ce osób z Mazowsza, Lubelszczyzny i Podlasia
przyby³o zobaczyæ atrakcje na Pierwszym Festynie Lotniczym. Najstarsi mieszkañcy tej miejscowo¶ci
nie pamiêtaj± imprezy kulturalnej przygotowanej z równie wielkim rozmachem. Festyn rozpocz±³
siê od uroczystej zmiany warty, apelu poleg³ych, z³o¿enia kwiatów i zapalenia zniczy pod
Pomnikiem Lotników. Imprezie towarzyszy³y liczne atrakcje: wystawa sprzêtu wysoko¶ciowo-ratowniczego,
wystawa modeli lotniczych, prezentacja fotela katapultowego. Wyst±pili te¿ arty¶ci: lokalny bard
Jerzy Wiencek, Maciej Damiêcki”, Marta Miarczyñska. Efektywnie wypad³ wystêp Bractwa Grodów Czerwieñskich.
Pokaz walki, prezentacja zbroi zaciekawi³y nie tylko najm³odszych.

rzyk³ad Zadybia pokaza³, ¿e nawet w niewielkiej miejscowo¶ci mo¿na zorganizowaæ ciekaw± imprezê.

Góra strony

Z okazji 60. rocznicy utworzenia 1 Pu³ku Lotnictwa My¶liwskiego „WARSZAWA” w dniach 1 do 6
sierpnia na zaproszenie rosyjskiej Organizacji Weteranów Wojny i S³u¿by Wojskowej,
przebywa³a w Moskwie grupa lotników WLOP. Polska delegacja uczestniczy³a m.in. w uroczysto¶ciach
ods³oniêcia pomnika upamiêtniajacego miejsce sformowania 1 PLM na lotnisku polowym
Grigoriewskoje pod Moskw±. W trakcie wizyty odby³y siê spotkania z weteranami lotnictwa
Federacji Rosyjskiej i przedstawicielami Ambasady RP w Moskwie. W trakcie wizyty w O¶rodku Przygotowañ
Kosmonautów w „Gwiezdnym Miasteczku” z polskimi go¶æmi spotka³ siê kosmonauta genera³ Piotr Klimuk,
który w 1978 roku wraz z kosmonaut± genera³em Miros³awem Hermaszewskim odby³ lot w kosmos. Z kolei w mie¶cie
Kubinka polska delegacja spotka³a siê z dowództwem s³ynnej grupy akrobacyjnej oraz uczestniczy³a
w pokazie samolotów MiG-29 i Su-27.

Polskiej delegacji przewodniczy³ szef lotnictwa 2 KOP p³k pil. Bogdan
Wójcik, a w jej sk³ad wchodzili: mjr pil. Antoni Czerniec z 1 elt, mjr Piotr Wojciechowski z DWLOP,
mjr Ryszard Gaza z 23 BLot, p³k w stanie spoczynku pil. Mieczys³aw Podgórski – weteran 1 PLM oraz
burmistrz Miñska Mazowieckiego Zbigniew Grzesiak.

Góra strony

20 maja na terenie naszej jednostki odby³o siê wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony
Narodowej pod przewodnictwem pos³a Stanis³awa Janasa. Tematem posiedzenia by³a informacja nt.
„Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej w systemie obrony Si³ Zbrojnych RP”.

W posiedzeniu udzia³ wziêli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej z podsekretarzem stanu
Maciejem Górskim, Biura Bezpieczeñstwa NArodowego z zastêpc± szefa Tadeuszem Ba³achowiczem
oraz Najwy¿szej Izby Kontroli.

Gospodarzem spotkania by³ Szef Sztabu WLOP gen. Mieczys³aw Kaczmarek, który zapozna³
cz³onków komisji ze struktur±, zadaniami oraz planami rozwoju si³ powietrznych, a tak¿e
przedstawi³ stan morale i poziom dyscypliny kadry i ¿o³nierzy zsw.

Po zakoñczeniu obrad go¶ciom zaprezentowano strukturê i zadania 23 BLot i 1 elt, po czym
cz³onkowie komisji mieli okazjê obejrzeæ w statycznej formule samolot MiG-29 wraz z uzbrojeniem oraz
dynamiczne dzia³anie ¶mig³owca w locie w ramach pokazu elementów systemu ratownictwa

Góra strony

W dniu 10 marca rozegrane zosta³y Mistrostwa 23.Bazy Lotniczej w pi³ce siatkowej. Zawody rozgrywane by³y
w hali sportowej 2. Miñsko-Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Do rywalizacji stanê³y 4 dru¿yny
reprezentuj±ce poszczególne dywizjony oraz reprezentacja po³±czonych si³ sztabu i logistyki. Spotkania
odbywa³y siê na zasadzie „ka¿dy z ka¿dym”. Dru¿yny wystêpowa³y w specjalnych strojach co dawa³o odczucie
profesjonalnych zawodów sportowych. Poziom zawodów by³ bardzo wysoki, nie tylko pod wzglêdem wysoko¶ci odbijanej pi³ki.
Dru¿yny dopingowane by³y przez swoich dowódców co w jeszcze wiêkszym stopniu wzmacnia³o zaanga¿owanie
zawodników. Jako czynny sportowiec wyst±pi³ Dowódca Jednostki reprezentuj±c zespó³ sztabu.

Zawody odby³y siê w duchu wielkiej sportowej rywalizacji, pe³nego po¶wiêcenia uczestników oraz wzorowej organizacji.

Po zaciêtej rywalizacji koñcowa klasyfikacja Mistrzostw przedstawia³a siê nastêpuj±co:I MIEJSCE – DYWIZJON TECHNICZNY

II MIEJSCE – DYWIZJON DOWODZENIA

III MIEJSCE – SZTAB

IV MIEJSCE – DYWIZJON ZABEZPIECZENIA

Na zakoñczenie mistrzostw Dowódca Jednostki podziêkowa³ wszystkim uczestnikom, a kapitanom reprezentacji
wrêczy³ okoliczno¶ciowe dyplomy.

Góra strony