index

czwartek, 13 grudnia 2007r.
 
Do przeczytania og³oszenia i SIWZ konieczny jest Acrobat Reader do pobrania tutaj
 Wszelkie zapytania dotycz±ce przetargów proszê przesy³aæ na adres:

 
2007
 • US£UGI PRANIA WODNEGO I CHEMICZNEGO PRZEDMIOTÓW ZAOPATRZENIA MUNDUROWEGO WRAZ Z WYKOÑCZENIEM NA POTRZEBY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1131
  (rozpoczete: 2007-12-12, data zakonczenia: 2007-12-21)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-12-12)
  SIWZ (Dodano: 2007-12-12)


 • Dostawy sukcesywne pieczywa oraz ró¿nych produktów spo¿ywczych dla Kasyna Wojskowego nr 74 przy J.W. 1131
  (rozpoczete: 2007-12-05, data zakonczenia: 2007-12-14)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-12-05)
  SIWZ (Dodano: 2007-12-05)


 • Dostawy powtarzaj¹ce siê okresowo miêsa i produktów miêsnych z drobiu
  (rozpoczete: 2007-12-05, data zakonczenia: 2007-12-14)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-12-05)
  SIWZ (Dodano: 2007-12-05)


 • Dostawy sukcesywne soków, owoców i warzyw przetworzonych, produktów przemia³u ziarna, produktów z ziemniaków oraz napojów bezalkoholowych i wód mineralnych
  (rozpoczete: 2007-11-28, data zakonczenia: 2007-12-14)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-11-28)
  SIWZ (Dodano: 2007-11-28)


 • Dostawy powtarzaj¹ce siê okresowo owoców nie tropikalnych
  (rozpoczete: 2007-11-19, data zakonczenia: 2007-12-05)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-11-19)
  SIWZ (Dodano: 2007-11-19)
  Rozstrzygniêcie (Dodano: 2007-12-06)


 • Dostawy powtarzaj¹ce siê okresowo owoców tropikalnych
  (rozpoczete: 2007-11-19, data zakonczenia: 2007-12-05)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-11-19)
  SIWZ (Dodano: 2007-11-19)
  Uniewa¿nienie (Dodano: 2007-12-06)


 • Dostawy powtarzaj¹ce siê okresowo warzyw
  (rozpoczete: 2007-11-19, data zakonczenia: 2007-12-05)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-11-19)
  SIWZ (Dodano: 2007-11-19)
  Rozstrzygniêcie (Dodano: 2007-12-06)


 • Dostawy powtarzaj¹ce siê okresowo ziemniaków
  (rozpoczete: 2007-11-19, data zakonczenia: 2007-12-05)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-11-19)
  SIWZ (Dodano: 2007-11-19)
  Rozstrzygniêcie (Dodano: 2007-12-06)


 • Us³uga wywozu i utylizacji odpadów kuchennych
  (rozpoczete: 2007-11-15, data zakonczenia: 2007-11-30)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-11-15)
  SIWZ (Dodano: 2007-11-15)
  Rozstrzygniêcie (Dodano: 2007-12-10)


 • Dostawy powtarzaj¹ce siê okresowo owoców, warzyw i podobnych produktów – przetworów owocowo warzywnych
  (rozpoczete: 2007-11-13, data zakonczenia: 2007-11-29)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-11-13)
  SIWZ (Dodano: 2007-11-13)
  Rozstrzygniêcie (Dodano: 2007-11-30)


 • Dostawy powtarzaj¹ce siê okresowo owoców, warzyw i podobnych produktów – przetworów warzywnych kiszonych
  (rozpoczete: 2007-11-13, data zakonczenia: 2007-11-29)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-11-13)
  SIWZ (Dodano: 2007-11-13)
  Uniewa¿nienie (Dodano: 2007-11-30)


 • Dostawy powtarzaj¹ce siê okresowo owoców, warzyw i podobnych produktów – warzyw mro¿onych
  (rozpoczete: 2007-11-13, data zakonczenia: 2007-11-29)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-11-13)
  SIWZ (Dodano: 2007-11-13)
  Uniewa¿nienie (Dodano: 2007-11-30)


 • Dostawy powtarzaj¹ce siê okresowo ró¿nych produktów spo¿ywczych – pieczywa
  (rozpoczete: 2007-11-13, data zakonczenia: 2007-11-22)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-11-13)
  SIWZ (Dodano: 2007-11-13)
  Rozstrzygniêcie (Dodano: 2007-11-23)


 • Dostawy powtarzaj¹ce siê okresowo ró¿nych produktów spo¿ywczych – produktów m¹cznych i g³êboko mro¿onych
  (rozpoczete: 2007-11-13, data zakonczenia: 2007-11-22)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-11-13)
  SIWZ (Dodano: 2007-11-13)
  Rozstrzygniêcie (Dodano: 2007-11-23)


 • Dostawy powtarzaj¹ce siê okresowo ró¿nych produktów spo¿ywczych – delikatesowych
  (rozpoczete: 2007-11-13, data zakonczenia: 2007-11-22)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-11-13)
  SIWZ (Dodano: 2007-11-13)
  Rozstrzygniêcie (Dodano: 2007-11-23)


 • Dostawy powtarzaj¹ce siê okresowo ró¿nych produktów spo¿ywczych – towarów ciastkarskich i ciast
  (rozpoczete: 2007-11-13, data zakonczenia: 2007-11-22)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-11-13)
  SIWZ (Dodano: 2007-11-13)
  Rozstrzygniêcie (Dodano: 2007-11-23)


 • Dostawy powtarzaj¹ce siê okresowo miêsa i produktów miêsnych z drobiu
  (rozpoczete: 2007-11-13, data zakonczenia: 2007-11-22)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-11-13)
  SIWZ (Dodano: 2007-11-13)
  Uniewa¿nienie (Dodano: 2007-11-23)


 • Dostawy powtarzaj¹ce siê okresowo miêsa i produktów miêsnych z wieprzowiny, wo³owiny i cielêciny oraz t³uszczów zwierzêcych
  (rozpoczete: 2007-11-13, data zakonczenia: 2007-11-22)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-11-13)
  SIWZ (Dodano: 2007-11-13)
  Rozstrzygniêcie (Dodano: 2007-11-23)


 • Dostawy powtarzaj¹ce siê okresowo produktów mleczarskich.
  (rozpoczete: 2007-11-13, data zakonczenia: 2007-11-22)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-11-13)
  SIWZ (Dodano: 2007-11-13)
  Rozstrzygniêcie (Dodano: 2007-11-23)


 • Dostawa materia³ów z zakresu ochrony œrodowiska
  (rozpoczete: 2007-11-09, data zakonczenia: 2007-11-19)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-11-09)
  SIWZ (Dodano: 2007-11-09)
  MODYFIKCJA SIWZ (Dodano: 2007-11-14)
  Rozstrzygniêcie (Dodano: 2007-11-20)


 • Przetarg nieograniczony na dostawy sukcesywne pieczywa, wyrobów ciastkarskich oraz ró¿nych produktów spo¿ywczych dla Kasyna Wojskowego nr 74 przy J.W. 1131
  (rozpoczete: 2007-11-06, data zakonczenia: 2007-11-20)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-11-06)
  SIWZ (Dodano: 2007-11-06)
  Rozstrzygniêcie (Dodano: 2007-11-21)


 • Przetarg nieograniczony na dostawy sukcesywne soków, owoców i warzyw przetworzonych, produktów przemia³u ziarna, produktów z ziemniaków oraz napojów bezalkoholowych i wód mineralnych dla Kasyna Wojskowego nr 74 przy J.W. 1131
  (rozpoczete: 2007-11-06, data zakonczenia: 2007-11-20)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-11-06)
  SIWZ (Dodano: 2007-11-06)
  Uniewa¿nienie (Dodano: 2007-11-21)


 • Przetarg nieograniczony na dostawy sukcesywne papierosów dla Kasyna Wojskowego nr 74 przy J.W. 1131
  (rozpoczete: 2007-11-06, data zakonczenia: 2007-11-20)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-11-06)
  SIWZ (Dodano: 2007-11-06)
  MODYFIKCJA SIWZ (Dodano: 2007-11-09)
  Rozstrzygniêcie (Dodano: 2007-12-10)


 • DOSTAWA MATERIA£ÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZ¥DZEÑ INFORMATYCZNYCH ORAZ SPRZÊTU BIUROWEGO.
  (rozpoczete: 2007-11-05, data zakonczenia: 2007-11-13)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-11-05)
  SIWZ (Dodano: 2007-11-05)
  Rozstrzygniêcie (Dodano: 2007-11-14)


 • Dostawy sukcesywne miêsa wo³owego i wieprzowego, drobiu i produktów miêsno-wêdliniarskich dla Kasyna Wojskowego nr 74 przy JW. 1131
  (rozpoczete: 2007-10-23, data zakonczenia: 2007-11-06)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-10-23)
  SIWZ (Dodano: 2007-10-23)
  Rozstrzygniêcie (Dodano: 2007-11-07)


 • Dostawy powtarzajace siê okresowo owocow tropikalnych
  (rozpoczete: 2007-09-13, data zakonczenia: 2007-09-21)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-09-13)
  SIWZ (Dodano: 2007-09-13)
  Uniewa¿nienie (Dodano: 2007-09-21)


 • Dostawy powtarzaj¹ce siê okresowo owoców nie tropikalnych œwie¿ych
  (rozpoczete: 2007-09-13, data zakonczenia: 2007-09-21)

  Og³oszenie (Dodano: 2007-09-13)
  SIWZ (Dodano: 2007-09-13)
  Rozstrzygniêcie (Dodano: 2007-09-21)


Archiwum 2006