index


 

Dnia 16 lipca 2002 roku nasz± jednostkê odwiedzi³a delegacja Akademii Obrony Narodowej Armii Chiñskiej.
W sk³ad delegacji wchodzi³o 60 osób, w tym 10 genera³ów i 20 pu³kowników pod przewodnictwem gen. mjr Li Dian Rena.
Na wstêpie go¶cie zostali zapoznani ze struktur± i zadaniami naszej jednostki i 1 elt, po czym
odby³ siê pokaz statyczny samolotu MiG-29 w pe³nej wersji uzbrojenia.

Zaprezentowano równie¿ bêd±cy na wyposa¿eniu bazy sprzêt wysoko¶ciowo – ratowniczy.
Kolejnym punktem programu by³o zwiedzanie Sali Tradycji i prezentacja historii naszej jednostki.
Wizytê zakoñczy³ uroczysty obiad w kasynie wojskowym.

Stronê polsk± reprezentowali: pe³ni±cy obowi±zki Dowódcy 2. Korpusu Obrony Powietrznej p³k dypl. Zbigniew JANO¦,
zastêpca dowódcy 23. Bazy Lotniczej pp³k dypl. Roman WIARANOWSKI oraz zastêpca dowódcy 1 Eskadry Lotnictwa Taktycznego
kpt. pil. Robert CIERNIAK.

Góra strony

W dniach 14 do 26 czerwca 2002 roku 23. Baza Lotnicza uczestniczy³a w æwiczeniu taktycznym„TACEVAL”.
Jednym z elementów æwiczenia by³a ochrona lotniska i obiektów lotniskowych
w ramach zachowania ¿ywotno¶ci bojowej wojsk. Nastêpnie wydzielone si³y i ¶rodki jednostki zosta³y przebazowane
na lotnisko ¦widwin, gdzie zabezpiecza³y dzia³ania 1 eskadry lotnictwa taktycznego.

Æwiczenia by³y okazja do sprawdzenia przygotowania jednostki do dzia³añ poza terenem
stacjonowania, oraz prze¿ycia wielkiej ¿o³nierskiej przygody

Góra strony