index


 

W dniu 14 listopada 2001 roku z pierwsz± oficjaln± wizyt± w Wojskach Lotniczych
i Obrony Powietrznej przebywa³ dowódca si³ powietrznych Finlandii gen. por.
Jouni Pystynen z ¿on± Brit±. Towarzyszyli im: attache obrony przy ambasadzie
Republiki Finlandii w Berlinie p³k Jukka Pennanen z ¿on± Skirkk± oraz mjr Jarno Juurakko.
Tradycyjnie nieod³±cznym punktem programu ka¿dej zagranicznej delegacji wojskowej
jest pobyt w 1 elt i 23 BLot. Tak te¿ by³o i tym razem. W drugim dniu pobytu
fiñska delegacja w towarzystwie Szefa Szkolenia WLOP gen. bryg. pil. Janusza
Koniecznego przyby³a do Miñska Mazowieckiego.

Podczas pokazu statycznego samolotu MiG – 29 por. Witold Sokó³ omówi³ jego dane
taktyczno – techniczne, wyposa¿enie i warianty uzbrojenia. Informacje o strukturze
i zadaniach 23 BLot. oraz 1 elt przedstawili kolejno por. Marek Cherubin i
kpt. pil. Andrzej Rogucki. Gen. Pystynen szczególnie zainteresowany by³
funkcjonowaniem obu struktur (bazy i eskadry) w kontek¶cie ich ró¿nej podleg³o¶ci
bezpo¶redniej oraz porównaniem aktualnych struktur organizacyjnych do struktury
by³ego 1 PLM. Pyta³ tak¿e o organizacjê systemu szkolenia pilotów, obsadê etatow±,
przeciêtny roczny nalot oraz wykonywanie zadañ w ramach si³ szybkiego reagowania.

Na zakoñczenie kpt. Wojciech Maj zaprezentowa³ zagranicznym go¶ciom salê tradycji jednostki.

Góra strony

Dnia 29 maja 2001r., w dniu w którym Miñsk Mazowiecki obchodzi³ 580 rocznicê
nadania praw miejskich 23 Bazie Lotniczej wrêczony zosta³ sztandar.
Ufundowany on zosta³ przez Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru pod przewodnictwem
Burmistrza Miñska Mazowieckiego Zbigniewa Grzesiaka.

Na uroczysto¶ci wrêczenia i po¶wiêcenia sztandaru obecni byli:
przedstawiciel Prezydenta RP minister Marek Dukaczewski, przedstawiciel Ministra
Obrony Narodowej p³k Tadeusz Krz±stek, ks. biskup polowy WP gen. dyw. S³awoj Leszek G³ód¼,
Dowódca WLOP gen. broni pil. Andrzej Dulêba, Dowódca 2 KOP gen. bryg. pil. Janusz Konieczny,
Wojewoda mazowiecki Antoni Pietkiewicz. Uroczysto¶æ rozpoczê³a siê Msz± ¦wiêt± na
g³ównym placu miasta, odprawion± przez ks. biskupa. Dowódca bazy pp³k dypl. pil.
W³odzimierz Usarek przywita³ wszystkich przyby³ych go¶ci.
Po odczytaniu aktu ufundowania sztandaru przyst±piono do wbijania gwo¼dzi honorowych i pami±tkowych.

Po zakoñczeniu ceremonii rodzice chrzestni: Katarzyna Frank-Niemczycka i
starosta miñski Czes³aw Mroczek poprosili ks. biskupa o po¶wiêcenie sztandaru.
Po ¶wiêceniu sztandaru i odczytaniu aktu nadania minister Marek Dukaczewski dokona³
w imieniu prezydenta RP przekazania sztandaru dowódcy bazy.

W li¶cie skierowanym do ¿o³nierzy jednostki prezydent RP Aleksander Kwa¶niewski napisa³:

” Baza Lotnicza wraz z 1 Eskadr± Lotnictwa Taktycznego kontynuuje tradycje 1 Pu³ku Lotnictwa
My¶liwskiego „Warszawa”. Z g³êbok± satysfakcj± zwracam siê do ¿o³nierzy jednostki,
w której mia³em zaszczyt przej±æ zwierzchnictwo nad Si³ami Zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej”.

Dowódca bazy pp³k dypl. pil. W³odzimierz Usarek podziêkowa³ za zaszczytne wyró¿nienie,
jakim jest nadanie sztandaru. Jednocze¶nie wyrazi³ przekonanie, ¿e 23 Baza Lotnicza
sprosta powinno¶ciom kontynuuj±c chlubne tradycje polskich jednostek lotniczych.

Dope³nieniem uroczysto¶ci by³o spotkanie zaproszonych go¶ci w Miejskim O¶rodku Kultury,
gdzie dowódca bazy wrêczy³ pami±tkowe gwo¼dzie sztandaru 23 Bazy. Uroczysto¶æ zakoñczy³a
siê pokazem ogni sztucznych.

Góra strony