dowodcy


 
P³k dypl. pil. W³odzimierz USAREK

Dowodzi³ baz± od momentu jej powstania tj. od
1 stycznia 2001 r. Swoj± lotnicz± drogê rozpocz±³ w 1982 r.
wstêpuj±c do Wy¿szej Oficerskiej Szko³y Lotniczej w Dêblinie. Ukoñczy³ j±
w stopniu ppor. in¿. pil. w 1986 roku. W tym samym roku rozpocz±³
zawodow± s³u¿bê wojskow± w 41. pu³ku lotnictwa my¶liwskiego w Malborku. Od stycznia
1990 r. do wrze¶nia 1991 r. by³ dowódc± klucza lotniczego w eskadrze lotniczej.
W czasie pe³nienia tych obowi±zków ukoñczy³ Wy¿szy Kurs Doskonalenia Oficerów
dla dowódców eskadr lotniczych. W okresie od wrze¶nia 1991 r. do lipca 1993
studiowa³ w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. W sierpniu 1993 r.
zosta³ dowódc± eskadry 28. pu³ku lotnictwa my¶liwskiego w S³upsku, a nastêpnie
pe³ni³ obowi±zki zastêpcy dowódcy 28. plm do spraw liniowych.
10 lutego 1998 r. zosta³ dowódc± 1 pu³ku lotnictwa my¶liwskiego „Warszawa” im.
gen. bryg. pil. Stefana Pawlikowskiego w Miñsku Mazowieckim. Dowodzi³ t± najstarsz±,
historyczn± jednostk± do czasu jej rozformowania – 31 grudnia 2000 r. zostaj±c
pierwszym dowódc± 23. Bazy Lotniczej. W 2002 roku ukoñczy³ Podyplomowe Studium
Operacyjno – Strategiczne. Posiada tytu³ pilota klasy mistrzowskiej.

 
P³k dr pil. Jan RAJCHEL

Swoje losy z lotnictwem zwi±za³ w 1984 r.,
zostaj±c podchor±¿ym w Wy¿szej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dêblinie, któr± ukoñczy³ w 1988 r.
Zawodow± s³u¿bê wojskow± rozpocz±³ w 41 pu³ku lotnictwa my¶liwskiego w Malborku na stanowisku
pilota klucza lotniczego elm. W latach 1989 – 1992 pe³ni³ obowi±zki szefa strzelania
powietrznego eskadry w 2 plm w Goleniowie. W okresie od 1992 r. do 1994 r. studiowa³
w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.
Po zakoñczeniu studiów zosta³ zastêpc± dowódcy eskadry 41. pu³ku lotnictwa my¶liwskiego w Malborku.
W latach 1995 – 1996 by³ dowódc± eskadry lotniczej. Nastêpnie, od pa¼dziernika 1996 r.
do maja 2001 r. pe³ni³ obowi±zki zastêpcy dowódcy 41. plm. W miêdzyczasie ukoñczy³
studia doktoranckie w AON. Od 2001 roku – dowódca 41. eskadry lotnictwa taktycznego
w Malborku, a od stycznia 2004 r. dowodzi 23. Baz± Lotnicz±. Posiada tytu³ pilota klasy mistrzowskiej.