miasto


 

Miñsk Mazowiecki po³o¿ony jest na Nizinie Mazowieckiej, 39 km na
wschód od Warszawy, przy trasie miêdzynarodowej /E-30/
Warszawa – Moskwa.

Przebiegaj± têdy miêdzynarodowe
magistrale: kolejowa – Berlin-Warszawa-Moskwa, a tak¿e
towarowa linia kolejowa – Warszawa-Bia³ystok-Wilno. Przy
granicy zachodniej miasta biegnie droga krajowa nr 50.

Miñsk Mazowiecki liczy oko³o 37 000 mieszkañców przy
ogólnej powierzchni 1312 ha. Przez miasto przep³ywa rzeka
Srebrna – dop³yw rzeki Mieni.

Po³o¿enie geograficzne:
Miñsk Mazowiecki le¿y – pomiêdzy 21°30’23” a 21°36’23”
d³ugo¶ci geograficznej wschodniej i 52°09’43” a 52°11’57”
szeroko¶ci geograficznej pó³nocnej. Pe³ni funkcjê centrum
administracyjnego dla 12 gmin – Miñsk Mazowiecki, Ceg³ów, Dêbe
Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Ka³uszyn, Latowicz, Mrozy,
Siennica, Stanis³awów, Sulejówek .

 
 

W Miñsku
Mazowieckim znajduj± siê obiekty murowane i obiekty o
drewnianej architekturze, które – przez zachowanie dawnych
stylów budownictwa – stanowi± dzi¶ zabytki lub znajduj± siê w
tzw. zainteresowaniu konserwatorskim wojewódzkiego
konserwatora zabytków. S± to przede wszystkim domy
mieszkalne lub obiekty sakralne. Charakter zabytkowy posiada
równie¿ czê¶æ miasta, a raczej zachowany do dzi¶ uk³ad
przestrzenny. Zabytkami mog± byæ równie¿ nekropolie lub
pojedyncze pomniki przedstawicieli dawnych rodów ziemiañskich
lub zacnych rodzin mieszczañskich, a tak¿e cmentarze (czasami
pojedyncze nagrobki) mniejszo¶ci narodowych. S± tu równie¿
pomniki przyrody. To czêsto najstarsze i najbardziej okaza³e
drzewa lub kompleksy le¶ne.