index


 
 
foto: Grzegorz ROKICKI
 
       
 
OPIS SAMOLOTU:
 
Tornado F3

Tornado F3 to wersja obrony powietrznej – my¶liwiec przechwytuj±cy.
Bazuj±c na p³atowcu Tornado IDS wersja F3 zosta³a opracowana specjalnie dla RAF
jak my¶liwiec przechwytujacy dalekiego zasiegu dla zastapienia starzej±cych siê
samolotów Phantom. Ich podstawowym zadaniem w czasie zimnej wojny by³a obrona
pó³nocnych i atlantyckich podej¶æ Wielkiej Brytanii (od Morza Pó³nocnego i Atlantyku).
Poniewa¿ zak³adano, ¿e g³ównym przeciwnikiem Tornado F3 bêd± radzieckie bombowce
¶redniego i dalekiego zasiêgu w³asno¶ci manewrowe nowego my¶liwca nie by³y kryterium
tak wa¿nym jak zasieg i d³ugotrwa³o¶æ lotu oraz mo¿liwosci dalekiego wykrywania
celów powietrznych przez pok³adowy radar.
Pierwszy Tornado obrony powietrznej oblatano w 1979 r. i nastêpnie wprowadzono do
wyposa¿enia 229 OCU (Operational Convertion Unit czyli jednostki przeszkalajacej
na dany typ statku powietrznego). By³a to wersja F2 wyposa¿ona w te same co Tornado
GR1 silniki RB199 Mk103 oraz bez zamontowanego radaru (pocz±tkowo). Specjalnie dla
Tornado ADV opracowano nowy radar dalekiego zasiegu Fox Hunter oraz pociski p-p
¶redniego zasiêgu Sky Flash. Wersja F3 otrzyma³a mocniejsze silniki oraz docelowy
radar Fox Hunter.
Obecnie g³ówne uzbrojenie samolotów Tornado F3 to amerykañskie pociski p-p AIM-120
AMRAAM, supermanewrowe, brytyjskie pociski ma³ego zasiegu ASRAAM i dzia³ko Mauser
kal. 27mm. Dzieki ³±czu danych JTIDS (Joint Tactical Information Distribution System)
i wspó³dzia³aniu z AWACS AEW1 oraz innymi samolotami za³ogi Tornado F3 maj± pe³ny
obraz sytuacji powietrznej i mog± wybraæ swój cel i zbli¿yæ siê na dystans odpalenia
rakiet bez u¿ycia w³asnego radaru co sprawia, ¿e mimo up³ywu ponad 25 lat od lotu
prototypu Tornado F3 jest nadal pe³nowarto¶ciowym my¶liwcem przechwytuj±cym.
£±cznie wyprodukowano ok. 170 samolotów Tornado F3 dla Wielkiej Brytanii.
Jedynymi zagranicznymi u¿ytkownikami tej wersji samolotów by³y W³ochy i Arabia Saudyjska.
Royal Saudi Air Forces zakupi³y 24 szt Tornado ADV w latach 80-tych, natomiast
W³ochy przej¶ciowo, do 2003 roku u¿ywa³y 24 samolotów leasingowanych od Wielkiej
Brytanii po wycofaniu ostanich przechwytujacych F-104S Starfighter.

 
Opracowa³: Krzysztof NICPOÑ