15 pa¼dziernika 2007

W dniu dzisiejszym Miñsk Mazowiecki odwiedzi³ Prezydent RP Lech Kaczyñski wiêcej >>

12 wrze¶nia 2007

Dziêki uprzejmo¶ci Pana Tomasza Szostaka publikujemy kilkana¶cie fotografii zrobionych podczas tegorocznego Air Show wiêcej >>

25 sierpnia 2007

Mimo wakacji nie pró¿nujemy. W przerwie miedzy parad± w dn. 15.08 i przygotowaniami do Air Show 2007, 25 sierpnia kolejna grupa znakomitych go¶ci odwiedzi³a 23. Bazê Lotnicz±. wiêcej >>

24 sierpnia 2007

W dniu 24 sierpnia nasz± bazê odwiedzili cz³onkowie stowarzyszenia Klub Genera³ów Wojska Polskiego. wiêcej >>

17 sierpnia 2007

W dniu 17 sierpnia 2007 r. obchodzili¶my 87 rocznicê Bitwy Warszawskiej. Tê onios³± rocznicê prze¿yli¶my w godny sposób, nie zapominaj±c o bezimiennym ¯o³nierzu Polskim broni±cym granic i walcz±cemu o wolno¶æ, ca³o¶æ i niepodleg³o¶æ Rzeczypospolitej. wiêcej >>

13 sierpnia 2007

W ci±gu ostatnich kilku dni na naszym lotnisku zaobserwowaæ mo¿na by³o bardziej intensywne loty samolotów i ¶mig³owców wojskowych. wiêcej >>

13 czerwca 2007

W dniu 13 czerwca 23 Bazê Lotnicz± odwiedzi³ ks. biskup polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz P³oski. Wizyta zwi±zana by³a z otwarciem nowej Izby Modlitwy na terenie naszej jednostki. wiêcej >>

7 czerwca 2007

Jak powszechnie wiadomo, w dniu 1 czerwca obchodzimy Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka. Jako, ¿e nasza jednostka bardzo czêsto go¶ci ró¿nego rodzaju grupy m³odzie¿y zainteresowanej funkcjonowaniem Si³ Powietrznych, w tym dniu z przyjemno¶ci± po raz kolejny przys³owiowo “otworzyli¶my” mury koszar. wiêcej >>

28 maja 2007

Nie od dzi¶ wiadomo o tym, ¿e najcenniejszym i najbardziej szczerym wyrazem wdziêczno¶ci jest u¶miech dziecka. Taki w³a¶nie u¶miech uda³o nam siê wywo³aæ w dniu 27 maja br. na twarzach wychowanków Specjalnego O¶rodka Wychowawczego w Ignacowie. wiêcej >>

22 maja 2007

Dla wszystkich, którzy nie skorzystali z okazji i nie byli na naszym festynie w dziale Aktualno¶ci prezentujemy kilka fotek z sobotnich imprez.

15 maja 2007

2 maja 2007 roku w Wêgorzewie odby³y siê III MISTRZOSTWA
WOJSKA POLSKIEGO W PӣMARATONIE “VII pó³maraton Wêgorza”. Nasz± jednostkê reprezentowa³ chor. Dariusz Wybranowski wiêcej >>

10 maja 2007 r.

W dniu 9 maja 2007 roku nasz dowódca uroczy¶cie zda³ swoje obowi±zki. wiêcej >>

Dziêki uprzejmo¶ci Pana Adama Go³±bka prezentujemy fotografie, które wykona³ podczas lotów na poligon Jagodne wiêcej >>

Dziêki inicjatywie Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, który zwróci³ siê do MON z ofert± wspó³pracy w zakresie edukacji historycznej ¿o³nierzy, w dniu 10 kwietnia ¿o³nierze z naszej jednostki wziêli udzia³ w zajêciach prowadzonych przez profesjonalnie przygotowanych instruktorów MPW. wiêcej >>

W takim okresie, jakim s± ¦wiêta Zmartwychwstania Pañskiego, my¶li ¿o³nierzy, którzy w tym czasie pe³ni± s³u¿bê, czêsto ulatuj± ku bliskim skupionym przy wielkanocnych sto³ach w odleg³ych domach. wiêcej >>

Zaledwie kilkadziesi±t kilometrów od Warszawy, tu¿ nad brzegiem przepiêknej rzeki Liwiec, stoi niewielki zamek. ¦redniowieczna warownia mia³a chroniæ przez najazdami Litwinów i Jaæwingów, a jej mury wznoszono na sztucznej wyspie usypanej w miejscu dawnej przeprawy przez rzekê. wiêcej >>

W dniu 31 marca ¿o³nierze zasadniczej s³u¿by wojskowej z naszej jednostki wybrali siê do stolicy, aby na w³asne oczy zobaczyæ s³ynn± warszawsk± starówkê. wiêcej >>

W godzinach wieczornych 30 marca 2007 roku byli¶my wspó³organizatorami wydarzenia, które szerokim odd¼wiêkiem odbi³o siê w naszej lokalnej spo³eczno¶ci. wiêcej >>

Tradycyjnie w okresie wiosennym w wojsku odbywaj± siê przegl±dy amatorskiej twórczo¶ci artystycznej. W dniach 29 – 31 marca w Dêblinie spotkali siê arty¶ci – amatorzy z jednostek wojskowych Si³ Powietrznych. wiêcej >>

W minion± niedzielê TVP2 wyemitowa³a odcinek teleturnieju "Familiada" z udzia³em przedstawicieli bazy i eskadry. W dziale video przedstawiamy kilka urywków teleturnieju.

Tak¿e w dziale video zamie¶cili¶my nowe krótkie filmiki. Zapraszamy do obejrzenia.

Dzisiaj w dziale video prezentujemy dwa nowe klipy. Zapraszamy do obejrzenia

Dzieñ 24 lutego 2007 roku na d³ugo zapadnie w pamiêci grupy ¿o³nierzy z kompanii ochrony, którzy, przekraczaj±c podwoje Muzeum Powstania Warszawskiego, po raz pierwszy ujrzeli tak nowocze¶nie urz±dzon± ekspozycjê. wiêcej >>

W dniach 26 – 28.02.2007r. w hali sportowej 22 Bazy Lotniczej w Malborku, przeprowadzone zosta³y Mistrzostwa 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego w pi³ce siatkowej kadry zawodowej. wiêcej >>

W dniu 17 lutego 2007 roku w Stoczku £ukowskim pod patronatem: rodziny Dwernickich, Ministra Sportu, Marsza³ka Województwa Lubelskiego oraz Tygodnika Siedleckiego ju¿ po raz siódmy odby³ siê doroczny Ogólnopolski Bieg Uliczny pod nazw± “Grzmi± pod Stoczkiem armaty”. wiêcej >>

Wizyty w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej
sta³y siê w naszej jednostce sta³ym uzupe³nieniem edukacji
obywatelskiej ¿o³nierzy zasadniczej s³u¿by wojskowej. wiêcej>>

Wizyty w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej
sta³y siê w naszej jednostce sta³ym uzupe³nieniem edukacji
obywatelskiej ¿o³nierzy zasadniczej s³u¿by wojskowej. wiêcej>>

27
stycznia dwóch przedstawicieli naszej
jednostki wraz z pilotami 1 eskadry lotnictwa taktycznego i ksiêdzem
kapelanem uczestniczy³o w ciekawym wydarzeniu wiêcej>>

W
imieniu Departament Wychowania i Promocji
Obronno¶ci Ministerstwa Obrony Narodowej zapraszamy do udzia³u w IV
edycji Konkursu Fotograficznego “S³u¿ba dla pokoju 2007”.
Regulamin sk³adania prac dostêpny jest tutaj

W
dniu 21 stycznia 2007 r. obchodzili¶my 144
rocznicê wybuchu Powstania Styczniowego. Tê donios³± rocznicê
prze¿yli¶my w godny sposób, nie zapominaj±c o zrywach
niepodleg³o¶ciowych, jakie mia³y miejsce w ci±gu meandrów polskiej
historii. wiêcej>>

W dniu dzisiejszym rozpoczêli¶my kolejny rok
szkoleniowy w naszej bazie. Na spotkaniu ca³ej kadry Dowódca Bazy
przedstawi³ plan zamierzeñ na bie¿±cy rok oraz zamiar ich wykonania.
Zosta³ tak¿e odczytany rozkaz organizacyjny normuj±cy wiele aspektów
szkolenia i funkcjonowania jednostki.

Bi꿱cy
rok bêdzie wymaga³ jak zwykle wiekiego zaanga¿owania i po¶wiêcenia ze
strony wszystkich s³u¿b, a g³ówny wysi³ek zostanie skierowany na
logistyczne zabezpieczenie dzia³añ 1 eskadry lotnictwa taktycznego.

Wszystkim
Sympatykom 23 Bazy Lotniczej i fanom lotnictwa wszystkiego najlepszego

w Nowym 2007 Roku, zdrowia, szczê¶cia, realizacji najskrytszych marzeñ
i wielu przyjemnych chwil zwi±zanych z lotnictwem.


¿yczy
Dowództwo Bazy oraz zespó³ autorski
www.23blot.plA wszystkich,
którzy chcieliby powspominaæ stary rok zapraszamy do archiwum

 
webmaster:Dariusz
Parulski